FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Osmanlı Çankırı-1

OSMANLI ARŞİV KATALOGLARINDA ÇANKIRI İLE İLGİLİ DEĞİŞİK BİLGİLER


Tarih: Dosya No:Gömlek No:
11292Fon Kodu: EV.d... (EV.d=Evkaf defterleri)

Beypazarı'ndaki Sultan Alaaddin Evkafı, Çankırı'daki Sultan Süleyman Han Camii Evkafı, Ankara'daki Sultan Alaaddin Camii Evkafı ve sair vakıfların mahsulat ve ihracat muhasebesi.

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:11769Fon Kodu: EV.d...

Çankırı Muhassallı'ğına tabi kazalardaki bir aylık vukua gelen masarıfat.

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:16667Fon Kodu: EV.d...

Çankırı sancağı dahilinde bulunan Sultan II. Bayezid Han Evkafı, Sultan Süleyman Han Evkafı, Gülbahar Hatun Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların müstegallatlarının ferağ ve intikalatı ile mahlulat muhasebeleri.

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:17751Fon Kodu: EV.d...

Çankırı livasında bağlı Kalecik kazasında bulunan Şeyh Davud Dede Zaviyesi Evkafı ile Nemacı Hacı Bey Zaviyesi Evkafı'nın tüm muhasebesi ile maaş-ı muharrer kayıtları.

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:17837Fon Kodu: EV.d...

Sultan Süleyman Han'ın Çankırı'da bulunan camisinin hasılatı ile vezaif ve sair masarıfat kayıtları.

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:18222Fon Kodu: EV.d...

Çankırı'da Sultan Murad Han Camii Evkafı varidat ve masarıfat muhasebesi.

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:32945Fon Kodu: EV.d...

Çankırı'nın Karapazar ve Koru kazaları arazi-i mevkufesi. (2 varak boş)

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:390Fon Kodu: ML.VRD.CMH.d...

Çankırı'ya bağlı Çankırı, Kalecik, Çerkes, Tosya vs. kazalarda mütemekkin yerli ve yabancı re'âyanın cizye defteri.

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:990Fon Kodu: ML.VRD.CMH.d...

Ankara, Çankırı ve Bozok sancaklarındaki re'ayanın cizye defteri.

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:19293Fon Kodu: ML.MSF.d...

Çankırı ve tevabii kazalarının jurnal ve nüfus mukayyidliği kitabeti hizmetlerinde bulunan kişilerin mahiyelerinin miktarını gösterir defter. a.g.tt.

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:320Fon Kodu: ML.MSF.d...

Ankara Eyaleti Müşirliği'ne tabi Çankırı sancağından müretteb Redif Asakir-i Mansure İkinci Alayı zabit ve neferatının maaş ve mahiyyelerini gösterir defter.

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:2718Fon Kodu: ML.MSF.d...

Tosya ve Çerkeş muhassıllıklarının lağvıyla Çankırı muhassıllığıyla birleştirilmesi cihetiyle bu mahallerin zabtiyesi için bulunan asakirin yaş ve maaşını mübeyyin defter.

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:3878Fon Kodu: ML.MSF.d...

Ankara eyaleti dahilinde Çankırı Livası İkinci Alayı'ndan tertip edilip Davudpaşa Kışlası'nda ikamet eden redif askeri zabitan ve neferatının isim ve maaşlarını havi defter.

 

 

 

 

 

Bugün 8 ziyaretçi (34 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=