FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Osmanlı Çankırı-4

 

Fon Kodu: C.. ile başlayanlat Muallim Cevdet Tasnifi Belgeleri olup bu belgeler:

1931 yılında Maliye deposundaki bir kısım belgelerin ihmal ve gaflet sonucu Bulgaristan'a satılması üzerine 8 Ekim 1932 tarihli İcra Vekilleri Heyeti kararıyla Muallim Cevdet'in başkanlığında yeni bir tasnif heyeti oluşturulmuştur. Kilisli Muallim Rıfat, emekli bazı devlet memurları ve tarih meraklısı kimseler bu heyette yer almıştır. Muallim Cevdet 1935'te istifa ederek ayrıldığı halde tasnif 1937 yılına kadar sürmüştür. "Cevdet Tasnifi" adı verilen bu çalışmada belgeler konularına göre tasnif edilmiş, fakat kronolojik olarak kataloglarına geçirilmemiştir.

Bu tasnif, 17 ana bölüm altında H. 960-1322/M. 1553-1904 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 216.572 adet belgeden oluşmaktadır. Latin harfleriyle yazılmış 34 ciltlik kataloğu mevcuttur. Bazı ciltlerin indeksleri çıkartılmıştır.

Tarih: 29/L /1171 (Hicrî)Dosya No:411Gömlek No:20836Fon Kodu: C..EV..

Çankırı'ya tabi Kalecik kazasında Gülbahar Hatun evkafı karyeleri ahalisinin Divan-ı Hümayun'a şikayetleri sebebiyle Anadolu Valisi Ali Paşa'ya hitaben sadır olan ferman üzerine hasımlarıyla ihzar olunup şikayetin asılsız olduğu tebeyyün eylediği. g.tt

 

Tarih: 29/Ş /1172 (Hicrî)Dosya No:546Gömlek No:27592Fon Kodu: C..EV..

Çankırı kazasına tabi Karaevren kasabasında eski Saray Aşcıbaşısı İbrahim Ağa'nın bina eylediği cami vakfı tevliyetinin tevcihi. g.tt (ÇankırKaraevren kazası, Karacaviran olması lazım)

 

Tarih: 16/N /1172 (Hicrî)Dosya No:113Gömlek No:5644Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağının Kargı nahiyesinin köylerinde Ali'nin tımarını isteğiyle el-Hac Hasan'a verdiği.

 

Tarih: 10/L /1172 (Hicrî)Dosya No:572Gömlek No:28856Fon Kodu: C..EV..

Çankırı'nın Yoğurtçu mahallesindeki Hazinedar Hacı Mehmed Ağa'nın bina eylediği cami ve mektep cihetinin tevcihi. (Bu mahalleye ait nüfus kütüğü aynı isimle halen Çankırı Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünde mevcuttur)

 

Tarih: 29/S /1173 (Hicrî)Dosya No:607Gömlek No:25036Fon Kodu: C..ML..

Çankırı sancağında Kurupazarı kazasına bağlı Keteağaç karyesinde, Ahmet ve Osman'ın mutasarrıf oldukları mülk çiftliğini zapteden, İnallı Türkmenlerinden Şah Mehmed ve kardeşi Ali'nin hasımlarıyla şeran mürafaaları hakkında hüküm. g.tt (Çankırı-Kurupazarı)

 

Tarih: 01/Ş /1173 (Hicrî)Dosya No:61Gömlek No:3040Fon Kodu: C..TZ..

Cülus münasibetiyle Çankırı sancağında Koçhisar nahiyesinde Dere nam karyede tımara mutasarrıf Mehmed oğlu Mehmed'in beratının tecdid edildiği.

 

Tarih: 04/R /1174 (Hicrî)Dosya No:58Gömlek No:3539Fon Kodu: C..ADL.

Çankırı livasında vaki Koçhisar-ı Gerede kazası sakinlerinden ve Dergah-ı Ali müteferrikalarından el-Hac Mehmed Ağa'yı evinde parçalayan ve bazı tüccarın emtia ve eşyalarını gasbeden beşyüz kadar eşkiyanın haklarından gelinmesi hakkında Çankırı Naibi es-Seyyid İbrahim ve Çerkeş Kazası Naibi Mehmed Arif'in ilam ve arzları.

 

Tarih: 29/R /1174 (Hicrî)Dosya No:626Gömlek No:26412Fon Kodu: C..AS..

Çankırı sancağı dahilinde şekavet yapan Yeniçerilerden Bali Mustafa Paşa ve arkadaşlarının tevkifleri.

 

Tarih: 26/L /1175 (Hicrî)Dosya No:38Gömlek No:2307Fon Kodu: C..ADL.

Çankırı sakinlerinden müteveffa Ali Paşa evladlarından bazılarının Keteağaç köyünde mutasarrıf oldukları çiftliklerini Şabanözü kazasına tabi Özbek deresinde sakin Aynalı Aşireti'nden Şah Mehmed zaptederek hasılatını alarak sahiplerine vermediğine ve huzur-ı şer'e davet olundukta, Karakendi vesair aşiretlerle birleşerek itaatsizlik gösterdiğinden oğullarından tahsili için emir verilmesi.

 

Tarih: 15/L /1176 (Hicrî)Dosya No:65Gömlek No:3231Fon Kodu: C..TZ.. Çankırı sancağında Milan nahiyesinde Karaviran karyesinde Bekir Paşa tarafından kendine tavsiye edilen tımarın zayi olan beratının verilmesi istidasına dair Ali imzalı arzuhal.

 

 

Tarih: 30/Ra/1201 (Hicrî)Dosya No:292Gömlek No:14864Fon Kodu: C..EV..

Çankırı'da Kargı nahiyesinde Tos Camii imamlığına meşruta Mot dağı karyesine zaim ve sipahiler tarafından vaki müdahalenin meni. g.tt

 

Tarih: 16/R /1202 (Hicrî)Dosya No:82Gömlek No:4070Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağında Kargı nahiyesi Loca nam karyede Hüseyin'den kalma on bin akçelik tımarın Mülazim Seyid Mehmed'e tevcihi hakkında Miralay Hasan imza ve mühürüyle berat ve ariza

 

Tarih: 27/R /1203 (Hicrî)Dosya No:1220Gömlek No:54726Fon Kodu: C..AS..

Çankırı'dan istenilen üç bin nefer miri süvarinin tahriri ve teçhizi.

 

Tarih: 12/Ca/1203 (Hicrî)Dosya No:294Gömlek No:12012Fon Kodu: C..ML.. Ankara ve Çankırı tütün gümrükleri mülhakatından Taşköprü kazasına tabi Emirce, Çarıklı, Baltası eski köylerinde tütün ziraatçilerinden tütün gümrüğü emininin matlubatının tahsil edilmesi.

 

Tarih: 11/S /1205 (Hicrî)Dosya No:45Gömlek No:2711Fon Kodu: C..ADL. Çankırı sakinlerinden ve kadı zümresinden 500 nefer piyade ile orduya memur edildiği halde gitmemesinden dolayı Midilli adasına nefyedilen Hacı Şeyh oğlunun oraya vardığına dair mahalli niyabetinden gelen ilam.

 

Tarih: 29/L /1205 (Hicrî)Dosya No:569Gömlek No:23931Fon Kodu: C..AS.. Ankara, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Niğde ve sair sancaklardan Sefer-i Hümayun'a memur askeri ve gayri askeri bilcümle harp ve darp erbabının sevkleri ile firar edenlerin yakalanarak kalebend edilmeleri. g.tt

 

Tarih: 29/Z /1210 (Hicrî)Dosya No:270Gömlek No:13772Fon Kodu: C..EV.. Çankırı'da Tuhat kazası Sazcağız Mezraası Vakfı'nın muayyen vazife ile nısf mezraadarlığının tevcihi. g.tt (Yanlış okunmuş TUT veya TUHT olacak) TARİH:19.11.1797

 

Tarih: 02/Ş /1216 (Hicrî)Dosya No:4Gömlek No:195Fon Kodu: C..TZ.. Çankırı, Korsilo nahiyesi Akçaviran karyesi ve saireden mürettep timar.

 

Tarih: 18/R /1219 (Hicrî)Dosya No:220Gömlek No:10960Fon Kodu: C..EV.. Çankırı sancağında Milan kazasının Eyübözü karyesinde Hacı Ali Camii imam ve hatibinden,kasaba zabiti ve ehl-i örf taifesi tarafından kanunsuzca vergiler taleb edildiğinden şikayetle gereğinin yapılması talebi.

 

Tarih: 25/Ş /1219 (Hicrî)Dosya No:70Gömlek No:4207Fon Kodu: C..ADL. Çankırı'ya nefyedilmiş olan Eğin müftüsünün umur-ı memlekete karışmamak üzere af ve ıtlakı için emir yazılması

 

Tarih: 12/Ş /1225 (Hicrî)Dosya No:235Gömlek No:11729Fon Kodu: C..EV.. Çankırı sancağının Kalecik nahiyesinde Erekceviran karyesindeki Seyyid Elvan Zaviyesine Kasım Bey'in vakfeylediği Yahşi Çiftliği ile zaviyedarlık umuruna vukubulan müdahale ve taarruzun meni ricası

 

Tarih: 05/Ca/1230 (Hicrî)Dosya No:660Gömlek No:26988Fon Kodu: C..ML.. Çerkes kazasının Pamuk ipliği kozası mukataası hakkında Ankara ve Çankırı sancakları Mutasarrıfı Vezir Abdurrahman Paşa'nın mektubu.

 

Tarih: 27/L /1231 (Hicrî)Dosya No:602Gömlek No:25373Fon Kodu: C..AS.. Ordu için Çankırı'dan istenilen develerin bedeliyesi ve saire hakkında memuriyetle Kütahya'ya gidip gelen Mehmed Vahid Bey'in getirdiği kağıtların hülasası.

Bugün 8 ziyaretçi (53 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=