FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Osmanlı Çankırı-5

Tarih: 07/B /1231 (Hicrî)Dosya No:39Gömlek No:1909Fon Kodu: C..MF.. Kirmanzade el-Hacc Mehmed ibn-i el-Hacc Ahmed'in Çankırı'da İmaret Mahallesi'nde kain medrese ve camii vakfı tevliyet cihetinin tevcihi

 

Tarih: 29/S /1236 (Hicrî)Dosya No:60Gömlek No:2996Fon Kodu: C..DH.. Ankara ve Çankırı sancaklarına Vezir Mehmed Rüşdü, Hüdavendigar ve Kocaeli sancaklarına Vezir İbrahim, Trabzon eyaletine Vezir Hacı Salih ve bervech-i muhassıllık Bolu, Viranşehir ve Kastamonu sancaklarına Vezir Mehmed Galib Paşalar'ın tayinleri. g.tt (İKİ SANCAĞA BİR VEZİR ATANIYOR)

 

 

Tarih: 25/Ş /1237 (Hicrî)Dosya No:206Gömlek No:8826Fon Kodu: C..AS.. Şark Ordusu için Ankara ve Çankırı sancaklarından müretteb ikibin nefer süvari askerlerinin bedelatı.

 

Tarih: 22/Ra/1239 (Hicrî)Dosya No:186Gömlek No:7772Fon Kodu: C..ML.. Çankırı'nın Bucurva kazası Uluç köyünde Selim Sultan Camii hatibinin tekalif-i şakka talebiyle rencide edilmemesi. (BUCURA OLACAK BUGÜNKÜ ILGAZ'IN O TARİHTEKİ NAHİYE MERKEZİ. ŞU AN ILGAZ'A BAĞLI OLAN YAYLAÖREN KÖYÜ)

 

Tarih: 11/Z /1241 (Hicrî)Dosya No:106Gömlek No:5289Fon Kodu: C..DH.. Yeniçerilikin lağvı hasebiyle çift ve çubuk kaçkını kimselerin İstanbul'a gelmelerine müsaade edilmemesi hakkındaki emrin Çankırı mahkamesince tecil edildiği.(YENİÇERİLİĞİN KALDIRILDIĞI DÖNEM)

 

Tarih: 17/R /1243 (Hicrî)Dosya No:293Gömlek No:11990Fon Kodu: C..ML.. Kastamonu, Bolu, Çankırı ve Ankara livaları sıbyan ve mütekaidin cebelü bedeliyelerinin bir senelik varidat ve teslimatı muhasebesini havi.

 

Tarih: 20/Z /1243 (Hicrî)Dosya No:126Gömlek No:5541Fon Kodu: C..ML.. Çankırı sancağına tabi Ağırözü karyesinde Ayşe'nin mutasarrıf olduğu tarlanın, karye sakinlerinden Abdullah ve Veli nam kimseler tarafından zabtedildiğinden şikâyetle hukukunun muhafazası için emir isdarı . (BUGÜNKÜ kURŞUNLU AĞILÖZÜ KÖYÜ)

 

Tarih: 15/Z /1244 (Hicrî)Dosya No:69Gömlek No:4168Fon Kodu: C..ADL. Çankırı sancağnıdaki Tosya nahiyesindeki malikane vechile isimleri yazılı şahıslar uhdelerinde bulunan otlak ve araziye vaki olan müdahalenin men‘i.

 

Tarih: 15/S /1245 (Hicrî)Dosya No:48Gömlek No:2354Fon Kodu: C..BLD. Çankırı sancağının Taht kazasında Aysekisi karyesindeki Kasım Bey İmareti Vakfı'na vaki olan taarruzun mahallinde şer‘ ile defi. (TAHT DEĞİL TUHT OLACAK BUGÜNKÜ YAPRAKLI AYSEKİ KÖYÜ)

 

Tarih: 29/C /1245 (Hicrî)Dosya No:313Gömlek No:15917Fon Kodu: C..EV.. Çankırı sancağı'nın Çerkes kasabasında Kadim Hanedandan Hidayetullah Bey Zade Hacı Mehmet Bey'in Ceddi Hacı Ali Ağa Evkafı'na zam ve ilhak eylediği vakıf mütevellisi Varna kalesinde esir ve müteakiben şehit olmakla mezkur cihetin meşrutun lehine tevcihi. g.tt

 

Tarih: 07/Ş /1245 (Hicrî)Dosya No:66Gömlek No:3276Fon Kodu: C..TZ.. Çankırı sancağında Karıpazarı nahiyesinde Söndük nam karyede Ömer oğlu Seyyid Mustafa'dan mahlul tımarın oğulları Genç Seyyid Ömer'e ve sabi Ahmed'e tevcihi hakkında Serasker Hüsrev Paşa'nın ve Asakir-i Mansure Nazır Vekili Mehmed Yekta imza ve mühürleriyle verdikleri takrir.

 

Tarih: 13/Ra/1251 (Hicrî)Dosya No:536Gömlek No:22440Fon Kodu: C..AS.. Ankara ve Çankırı Mutasarrıfı Mehmed İzzet Paşa'nın Karahisar'dan tertip ederek İstanbul'a gönderdiği yirmi beş askerden ikisi yolda firar etmiş ise de Kocaeli kazalarında yakalanarak gönderildikleri. (İKİ LİVA'NIN TEK MUTASARRIFI)

 

Tarih: 05/Ra/1252 (Hicrî)Dosya No:210Gömlek No:10457Fon Kodu: C..EV.. Çankırı sancağında Koçhisar-ı Gerede kazasında Songur Sökü karyesindeki camide hitabet cihetinin tevcihi. (ILGAZ SEKİ KÖYÜ)

 

Tarih: 07/Z /1252 (Hicrî)Dosya No:76Gömlek No:3567Fon Kodu: C..AS.. Ankara'daki beş sancaktan Ankara ve Çankırı Redif Topçuları'nın talim ve taallumları için birer muallim ile üç top gönderilmesi. (ÇANKIRI VE KAZALARINDA BULUNAN REDİF TABURLARI ANKARA'YA BAĞLIYDI)

 

Tarih: 04/R /1254 (Hicrî)Dosya No:20Gömlek No:893Fon Kodu: C..AS.. Ankara Vilayeti'nin havi olduğu Ankara, Çankırı, Kastamonu, Viranşehir ve Çorum'dan müretteb atik redif taburlarının tayinat baha ve masarıf-ı sairelerinin suret-i mahsubu.

 

Tarih: 29/B /1264 (Hicrî)Dosya No:244Gömlek No:10155Fon Kodu: C..ML.. Çankırı sancağına altı saat mesafede olup her sene kurulan Yapraklı Panayırı rusumatını Sadrazam İzzet Paşa dairesi adamlarından biri deruhte etmiş olduğundan yollarda teshilat yapılması. g.tt

 

Tarih: 05/Ş /1264 (Hicrî)Dosya No:138Gömlek No:28Fon Kodu: A.}MKT. Çankırı Sancağı'nın Karapazar kazası Hilfet Köyünden Ömer Bey ile sair kimselerin Pekmez oğlu Mıgırdıç zimmîye olan borçlarını kıtlık dolayısıyle ödeyemediklerine dair Çankırı Kaymakamı Abdülhalim Mustafa'nın yazısı.

 

Tarih: 12/Ş /1264 (Hicrî)Dosya No:139Gömlek No:86Fon Kodu: A.}MKT. Çankırı Buğday Pazarı sakinlerinden amâ Şeyh Mehmed'e mahalli envalinden maaş tahsisi hakkında Maliye Nezareti'ne emr-i ali sureti.

 

Tarih: 29/Ş /1264 (Hicrî)Dosya No:288Gömlek No:14698Fon Kodu: C..EV.. Çankırı'da Dikenli karyesinde vaki camii hatibliğinin tevcihi. g.tt

 

Tarih: 29/Ş /1264 (Hicrî)Dosya No:61Gömlek No:3035Fon Kodu: C..BLD. Çankırı sancağında Koçhisar'a tabi Cürenoz karyesinde bir çeşme yapılması ahali tarafından rikaba takdim olunan arzuhalde istida olunduğundan orada çeşme olup olmadığının ve lüzumu varsa ne kadar masrafla yapılacağının bildirilmesi. (CÜRENOZ DEĞİL ÇEVRENOZ (ÇEVRENAZ)OLACAK.BUGÜNKÜ ILGAZ-ÇELTİKBAŞI KÖYÜ)

 

Tarih: 11/Ş /1271 (Hicrî)Dosya No:320Gömlek No:20756Fon Kodu: İ..DH.. Kastamonu ve Çankırı sancaklarından müretteb olup memleketlerine dönen muvazzaf askerlerin, Sinop'tan Boyabat kazasına kadar olan nakil masrafları.

 

Tarih: 22/C /1276 (Hicrî)Dosya No:390Gömlek No:64Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Çankırı'nın Kargun karyesinden Karacaoğlu Ahmed kızı Ümmügülsüm'ü kaçırıp bikrini izaleye tasallut suçundan Alioğlu Mustafa'nın istintakı. (BUGÜNKÜ KORGUN İLÇESİ)

 

Tarih: 26/R /1306 (Hicrî)Dosya No:1114Gömlek No:87134Fon Kodu: İ..DH.. Çankırı'nın Tokad Nahiye Müdürü Ziya Efendi'ye rütbe-i rabia tevcihi. ÇANKIRI-TOKAT NAHİYESİ)

 

Tarih: 09/B /1309 (Hicrî)Dosya No:1920Gömlek No:48Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı Sancağı Bidayet Mahkemesi Ceza Reisi Vehbi Efendi'nin ihbarnamesine göre Çankırı Sandık Emini Karabet Efendi'nin kefillerinin emlakları ve arazilerinin olmadığı halde sabık Tahrir-i Emlak Memuru Bameş Efendi tarafında arazileri olduğu gibi gösterildiğinden her ikisi hakkında tahkikata başlanması.

 

Tarih: 18/L /1309 (Hicrî)Dosya No:1949Gömlek No:97Fon Kodu: DH.MKT. Hacı Ahmed'in Çankırı sancağının Çerkeş kazasının Hacı Musa ve ve Sivrican köylerine ait meranın zabt olunduğuna dair şikayetinin tahkiki

 

Tarih: 02/Za/1309 (Hicrî)Dosya No:1954Gömlek No:28Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı Sancağı Mühendisi Vasilyadis ile Kondoktör Mehmed Hilmi Efendi'nin kötü hal ve hareketlerinin umur-ı nafıanın terakkisine mani olduğu hususunda şikayet edildikleri.

 

Tarih: 12/Za/1309 (Hicrî)Dosya No:1958Gömlek No:76Fon Kodu: DH.MKT. Kengırı (Çankırı) Tali Alayı Kaymakamı Talat Bey ile Çankırı Mutasarrıfı Feham Paşa arasındaki ihtilafın tahkiki için müfettiş ve mülkiye memuru görevlendirilmişsede Kengırı Mutasarrıfı Feham Paşa ile Kayseri Mutasarrıfı Abdülgani Paşa'nın becayişlerinin uygun görüldüğü.

 

Tarih: 01/Z /1309 (Hicrî)Dosya No:1283Gömlek No:100985Fon Kodu: İ..DH.. Çankırı'da ibtidai ve rüşdi olarak inşa olunan mektebin Ertuğrul Gazi'nin ismi ile tesmiyesi.

 

Tarih: 17/Z /1309 (Hicrî)Dosya No:1970Gömlek No:117Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı sancağına bağlı Dumullusaray köyünden Vaiz oğlu Mehmed Ağa'nın sebepsiz yere arazisine müdahale ettiğini iddia eden aynı köyden Sipahi oğlu Hüseyin Ağa'nın şikayetinin tahkiki (BUGÜNKÜ ELDİVAN-SARAY KÖYÜ)

 

Tarih: 06/M /1310 (Hicrî)Dosya No:146Gömlek No:29Fon Kodu: MF.MKT. Çankırı'da inşa edilen ibtidai ve rüşdiye mekteblerinin Ertuğrul Gazi adıyla adlandırılması ve mükafat dağıtım törenlerinde de mevlüt okutulmak üzere Hazine-i Hassa'dan para verilmesinin gazetelerle ilanı. (Tarih:30.07.1892 Okullar ve gazeteler)

 

Tarih: 11/S /1310 (Hicrî)Dosya No:1996Gömlek No:53Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı'da yeniden inşaatına başlanmış olan ancak mahalli hükümetçe sebebsiz yere durdurulan kilisenin tekrar yapımına izin verilmesi.

 

Tarih: 18/B /1310 (Hicrî)Dosya No:5Gömlek No:71Fon Kodu: Y..PRK.DH.. Katamonu Vilayeti merkeziyle Kengiri (Çankırı), Sinop ve Bolu Sancakları'ndaki Ermeni memurların tayin tarihleriyle aldıkları maaş ve nişanları gösterir çizelge.

 

Tarih: 19/Ş /1310 (Hicrî)Dosya No:2059Gömlek No:115Fon Kodu: DH.MKT. Kastamonu Frengi ve Gureba Hastanesi tabipliğinde olup, Kengri (Çankırı) Belediye Tabibi Nikolaki Efendi ile becayişleri yapıldığı halde, memuriyeti terk ile orada kalan ve Hıristiyan halkın ahlakını bozacak davranışlarda bulunan Anastaş'ın oradan uzaklaştırılması talebi.

 

Tarih: 21/B /1310 (Hicrî)Dosya No:2050Gömlek No:109Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı toprağının verimliliği dolayısıyla Ankara treninden istifade etmek için Çankırı'dan Kalecik'e bir şose inşa edilerek, oradan Ankara'ya kadar olan kısmının Ankara Vilayeti'nce inşa edilmesinin taleb edildiği.

 

Tarih: 30/B /1310 (Hicrî)Dosya No:2053Gömlek No:3Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı Çukur mahallesinde izinsiz olarak inşa edildiğinden dolayı tatil edilen Ermeni kilisesi binasına, Ermeniler tarafından sarf olunan para belediyece tesviye olunacağından, Ziraat Bankası tarafından belediyeye gönderilmesi lüzumunun Kastamonu Vilayeti'nden bildirildiği.

 

Tarih: 20/R /1311 (Hicrî)Dosya No:184Gömlek No:142Fon Kodu: MF.MKT. Çankırı Mekteb-i İdadisi olarak kullanılmak üzere inşa ettirilen binanın tamamlanması için keşif defterinin gönderilmesi.

 

Bugün 8 ziyaretçi (13 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=