FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Osmanlı Çankırı-6

Fon Kodu: C.. ile başlayanlat Muallim Cevdet Tasnifi Belgeleri olup bu belgeler:

1931 yılında Maliye deposundaki bir kısım belgelerin ihmal ve gaflet sonucu Bulgaristan'a satılması üzerine 8 Ekim 1932 tarihli İcra Vekilleri Heyeti kararıyla Muallim Cevdet'in başkanlığında yeni bir tasnif heyeti oluşturulmuştur. Kilisli Muallim Rıfat, emekli bazı devlet memurları ve tarih meraklısı kimseler bu heyette yer almıştır. Muallim Cevdet 1935'te istifa ederek ayrıldığı halde tasnif 1937 yılına kadar sürmüştür. "Cevdet Tasnifi" adı verilen bu çalışmada belgeler konularına göre tasnif edilmiş, fakat kronolojik olarak kataloglarına geçirilmemiştir.

Bu tasnif, 17 ana bölüm altında H. 960-1322/M. 1553-1904 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 216.572 adet belgeden oluşmaktadır. Latin harfleriyle yazılmış 34 ciltlik kataloğu mevcuttur. Bazı ciltlerin indeksleri çıkartılmıştır.

 

Tarih: 07/S /1177 (Hicrî)Dosya No:484Gömlek No:24486Fon Kodu: C..EV..

Çankırı, Keskin kazası Eşme karyesinde Şeyh Şami Zaviyesi meşihatine mutasarrıf olan Şeyh Seyyid Ebubekir hakkında Carullah tarafından vukubulan isnadatın iftiradan ibaret olduğu anlaşıldığı ve teferruatı.

 

Tarih: 09/Ca/1177 (Hicrî)Dosya No:106Gömlek No:6330Fon Kodu: C..ADL.

Çankırı sakinlerinden ve zengin tüccarlardan müteveffa Çividci Hacı Mehmed'in terekesi hakkında tahrirat.

 

Tarih: 08/Ş /1179 (Hicrî)Dosya No:85Gömlek No:4231Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağında Koçhisar ve Kurşunlar nahiyesinde bazı kazalarda mutasarrıf olduğu zeamete vuku bulan müdahalenin meni istidasına dair gediklilerden Mustafa imzasıyla.

 

Tarih: 01/Za/1186 (Hicrî)Dosya No:82Gömlek No:4090Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağında Kargı nahiyesinde bazı karyelerde Rumeli Valisi ve Hacıoğlu Pazarı Seraskeri Abdi Paşa'nın Kapıcılar Bölükbaşısı Es-Seyyid Osman'dan mahlul tımarın oğulları İsmail ve Mehmed'e tevcih olunduğuna dair berat.

 

Tarih: 05/R /1191 (Hicrî)Dosya No:115Gömlek No:5703Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağı Tosya nahiyesindeki köylerde Hüseyin'den kalan zeametin Diyarbakır Vali ve Seraskeri Abdullah Paşa tarafından Mülazım Ahmed'e tevcih edildiği.

 

Tarih: 15/Ca/1191 (Hicrî)Dosya No:701Gömlek No:28656Fon Kodu: C..ML..

Bolu, Kastamonu, Ankara ve Çankırı sancaklarında vaki zeamet ve tımar erbabından sibyan ve mütekaidlerin cebelü bedeliyelerinin şurut-ı mucebince tahsili.

 

Tarih: 07/B /1191 (Hicrî)Dosya No:52Gömlek No:2553Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı, Milan nahiyesi Karacaviran nam karyede mutasarrıf olduğu timar hasılatından ortaklarının fazla pay almak suretiyle kendine zarar vermekte oldukları beyanıyla birbirlerinin paylarına tecavüz etmemeleri için bir taksim fermanı ısdarı istirhamına dair Ali imzasıyla.

 

Tarih: 29/L /1191 (Hicrî)Dosya No:56Gömlek No:2790Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı, Keskin nahiyesi Yağabasan karyesinde babalarından mahlul timarın yarısı kendine tevcih olunmasıyla nısıf cebeliye vermesi lazım gelirken tam cebeli vermesi için tahsildarlar tarafından tazyik edilmekte olduğundan bahisle mağduriyetinden muhafazası istidasına dair Mustafa oğlu sabi Murad imzasıyla.

 

Tarih: 17/Za/1192 (Hicrî)Dosya No:61Gömlek No:3016Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağında Karıpazarı nahiyesinde Esukanı nam karyede Ali'den mahlul tımarın oğlu İbrahim'e tevcih edildiğine dair berat.

 

Tarih: 29/S /1193 (Hicrî)Dosya No:92Gömlek No:4572Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağının Keskin nahiyesindeki dört bin akçelik tımarın tevcihinde hile yapan alay beyinin azli ve Kütahya kalesine bend edilmesine dair Anadolu Valisi Yeğen Hacı Mustafa Paşa'ya. g.tt

 

Tarih: 23/M /1199 (Hicrî)Dosya No:78Gömlek No:3889Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağında Tosya nahiyesinde Kökçeöz nam karyede Osman'dan mahlul tımarın mülazimlerden Mehmed oğlu Bekir'e tevcihi

 

Tarih: 29/Z /1199 (Hicrî)Dosya No:231Gömlek No:11540Fon Kodu: C..DH..

Kengiri Çankırı sancağı kazalarıyla Çerkes kazasına müstevli olan kürdlerden Cihanbenekli aşiretinden Alişan nam kimse avanesiyle sakin oldukları mahalle takibe memur mütesellim Mustafa sancak ihtiyarlarıyla giderek merkumları ansızın basıp birçoklarını katl ve cerh ve bazılarının burun ve kulaklarını katille beraber emval ve eşya ve silahlarını talan ettiklerine dair Çerkes kadısının ilâmı. (g. tt)

 

Tarih: 29/Z /1202 (Hicrî)Dosya No:60Gömlek No:2978Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağında Tosya nahiyesinde Karaberk nam karyede Mustafa'dan mahlul tımarın Mülazim Mustafa'ya tevcihi hakkında Mahalli Miralayı Hasan imza ve mührüyle verilen ariza.

 

 

Tarih: 29/Z /1204 (Hicrî)Dosya No:1396Gömlek No:55971Fon Kodu: HAT

Cabbarzade Süleyman Bey'in Çankırı'ya sekiz saat mesafede Hüseyinli merhalesinden ayrıldığına ve maiyyetinde dört bin nefer güzide ve müsellah asker olduğuna dair. a.g.y.tt

 

Tarih: 07/S /1205 (Hicrî)Dosya No:89Gömlek No:101Fon Kodu: D..BŞM.MHF. Mustafa, Vaizzâde el-Hac (Çankırı Tut Kazası Ayanı)

 

Tarih: 02/B /1210 (Hicrî)Dosya No:314Gömlek No:15980Fon Kodu: C..EV.. Çankırı sancağı Kurşunlu nahiyesinin Milan karyesinde vaki Honize Hatun Vakfı'na yapılan taaddiyatın men'i. (Milan burada köy olarak geçiyor)

 

Tarih: 27/S /1212 (Hicrî)Dosya No:15Gömlek No:957Fon Kodu: C..ADL. Çankırı'nın Milan kazasına bağlı Bayramviran karyesinden Mustafa'nın bahçesinin mahsulatını yağma ve hanesine cebren girerek eşyalarını gasbeden Sarı oğlu Ahmed'den aldığı emvalin kıymetinin bittahsil sahibine verilmesi hakkında Milan kadısına ve Çankırı mütesellimine yazılan ilam.

 

Tarih: 29/Ca/1212 (Hicrî)Dosya No:1033Gömlek No:45314Fon Kodu: C..AS.. Anapa Kalesi'ne Bolu, Kastamonu ve Çankırı eyaletlerinden müretteb olup gönderilen neferatın isimleri. g.tt (ÇANKIRI EYALET OLARAK GEÇİYOR)

 

Tarih: 29/B /1220 (Hicrî)Dosya No:1180Gömlek No:52592Fon Kodu: C..AS.. Çankırı Kışlası'nda bulunan zabit ve neferlere dokuz ayda verilmiş olan ulufe ve tayinat. g.tt

 

Tarih: 23/S /1223 (Hicrî)Dosya No:39Gömlek No:1943Fon Kodu: C..TZ.. Çankırı, Beçürde kazası Karışlar karyesinde Çeribaşı oğlu dimekle maruf Süleyman'ın birinci mülazimliğe kaydı hakkında Miralay Hüseyin imza ve mührüyle.

 

Tarih: 29/R /1232 (Hicrî)Dosya No:302Gömlek No:15094Fon Kodu: C..DH.. Çankırı sancağı Karıpazarı kazasına tabi Basdak karyesi sakinlerinden evvelce mezkur kazaya ayan olup zulmünden azlolunan Halil Alemdar'ın mazarratının defi için emir verilmesi. g.tt

 

Tarih: 20/C /1236 (Hicrî)Dosya No:6Gömlek No:275Fon Kodu: C..NF.. Çankırı sancağının Karacalar, Karacaviran, Koçhisar ve Tosya kazaları menzilci olduklarından bahisle, sancak mutasarrıfından muafiyet iddiasında bulunmakda olduklarından, bunların tekalifden hisselerini vermeleri için emr-i ali ısdarı. (Kaza olarak yazılanlar nahiye olması lazım)

 

Tarih: 29/N /1237 (Hicrî)Dosya No:5Gömlek No:236Fon Kodu: C..NF.. İran seferi dolayısıyla Çankırı sancağındaki dört menzilin işleri ahalinin tahammülü fevkine çıkmış olduğundan, Kastamonu ve Ankara sancaklarıyla Beypazarı kazalarının dahi menzillere iştirak eylemeleri. g.tt

 

Tarih: 06/S /1238 (Hicrî)Dosya No:685Gömlek No:28114Fon Kodu: C..ML.. Çankırı sancağına tabi Tuht kazası ahalisi taun hastalığı ve kıtlık dolayısıyla kısmen dağılmış olduğundan, iki buçuk deve itibariyle kendilerine tevzi edilmekte olan tekalifden yarım devesinin tenzilini istida eylemeleri üzerine olunacak muamele.

 

Tarih: 29/Ra/1238 (Hicrî)Dosya No:42Gömlek No:2094Fon Kodu: C..ZB.. Çankırı Serdarı Turnacıbaşı Kapısızzade Mehmed kendi halinde olmadığından dolayı nefyedildiği Sinob'a vasıl olduğu. g.tt (ÇANKIRI SERDARI)

 

Tarih: 09/Ca/1238 (Hicrî)Dosya No:9Gömlek No:445Fon Kodu: C..NF.. Çankırı sancağında kain Karacalar, Karacaviran, Koçhisar ve Tosya menzillerine İran seferinde olduğu gibi, Kastamonu, Çankırı ve Ankara sancakları ve Beypazarı kazası ahalisinin muavenette bulunmaları.

 

Tarih: 01/Z /1241 (Hicrî)Dosya No:293Gömlek No:17437Fon Kodu: HAT Ankara ve Çankırı'da Yeniçeriliğin ilgası ilan olunduğuna ve kendine gelen ilam ve arz-ı mahzarları gönderdiğine dair Ankara ve Kangrı sancakları Mutasarrıfı Nuri Paşa mühriyledir.

 

Tarih: 13/Ra/1251 (Hicrî)Dosya No:327Gömlek No:19002/AFon Kodu: HAT Çankırı Redif Taburu İkini Bölük Mülazim-ı evvel nasb olunan Ahmed Ağa'ya nişan verilmesi hakkında Kenkırı Muhassılı Mehmed İzzet Paşa'dan ariza.

 

Tarih: 29/B /1251 (Hicrî)Dosya No:544Gömlek No:27467Fon Kodu: C..EV.. Çankırı'da Kurşunlu kazasına tabi Bilanlı karyesinde medfun Ramazan Dede Zaviyesi'nin münhal olan zaviyedarlığının Şeyh Mehmed'e tevcihi. g.tt

 

Tarih: 20/N /1264 (Hicrî)Dosya No:6Gömlek No:21Fon Kodu: A.}DVN.MHM. Daha önce Musul valisi olup uhdesine Çankırı ve Ankara sancakları tevcih olunan Vezir Mehmed Vecihi Paşa'ya hüküm.

 

Tarih: 25/N /1264 (Hicrî)Dosya No:144Gömlek No:90Fon Kodu: A.}MKT. Çankırı sancağında zuhur eden kolera hastalığına dair liva meclisinin mazbatası. (KOLERA SALGINI)

 

Tarih: 12/Za/1264 (Hicrî)Dosya No:153Gömlek No:64Fon Kodu: A.}MKT. Kengiri (Çankırı)'ya bağlı Tosya'da bir takım kişilerin onbeş nefer sılacı reayanın para ve mallarını gasb ettiklerinden bu suçluların yakalanması ve teferruatı hususunda Amasya mutasarrıfına kaime

 

Tarih: 24/R /1265 (Hicrî)Dosya No:7Gömlek No:16Fon Kodu: A.}AMD. Çankırı'nın Şabanözü kazası ahalisinden olup Gemlik kazasında katledilen Hüseyin'in katilleri olarak yakalanıp küreğe mahkum edilen şahıslardan Ali Bey, Mehmed ve Hüseyin'in suçsuz olduklarının anlaşıldığına ve yakalanan asıl katil Niğde'li Mehmed'in beş yıl hapsi.

 

Tarih: 29/Z /1265 (Hicrî)Dosya No:92Gömlek No:5494Fon Kodu: C..ADL. Tosya kazasında yapılacak rum kilisesine dair icrası muktezi muamelat hakkında Çankırı muhassıllığına hüküm. a.g.tt

 

Tarih: 01/S /1266 (Hicrî)Dosya No:3Gömlek No:35Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Çankırı'nın Kalecik

Kasabası'ndan geçen Kızılırmak nehri üzerindeki köprünün tamirine ve masrafına dair Ankara Valisi'ne şukka.

 

 

Bugün 8 ziyaretçi (18 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=