FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Çankırı-Karıpazarı

KARIPAZARI

 Şu anda Çankırı'ya bağlı Orta İlçesinin eski ismidir. Kar'i, Âbid ve zâhid olan, Kur'anı tecvide göre okuyan, okuyucu anlamlarına gelir. Bu kişilerin toplandığı yer anlamına gelen Kar'i pazarı Osmanlıca belgelerde zaman zaman yanlış tercüme edilerek, Karapazarı, Korupazarı gibi şekillere dönüştürülerek kullanılmıştır. Sonraları Ortaköy olarak kullanılan ismi 01.04.1959  tarihinde İlçe olmasıyla birlikte "Orta" olarak değiştirilmiştir. Aşağıda bu ilçenin Osmanlı dönemindeki bazı  bilgileri yer almaktadır.

 

3

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:3873

Fon Kodu: D..BŞM.d...

Cebelü ve âvarız tahsilinde istihdam olunanların isimleri; Çankırı, Şabanözü, Karıpazarı, Kalecik, Kargan, Kurşunlu, Keskin, Çerkeş, Kavukhisarı, Meylan ve sair kazalarındaki bedel, nüzül ve avarızhaneler; Çankırı, Kastamonu ve Bolu livalarındaki timar ve zeamet sahibi sıbyan ve mütekaidlerin cebelü bedeliyesini havi defter.

4

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:291

Fon Kodu: TT.d...

Kengiri, Kalecik, Tosya, Koçhisar, Kurşunlu, Çerkes, Karıpazarı ve Kargı'nın evkafını havi mufassal defter.

5

Tarih: 27/Za/1116 (Hicrî)

Dosya No:86

Gömlek No:7817

Fon Kodu: İE.AS..

Kengıri livasında Karıpazarı nahiyesinde liva-i mezbur Alaybeyisi Korkud'un arzı mucibince Şaban'a tevcih olunan timar hakkında yazılan buyruldu.

6

Tarih: 27/B /1136 (Hicrî)

Dosya No:13

Gömlek No:870

Fon Kodu: İE.ADL.

Sahib-i arzuhal Mehmed Efendi'nin maişeti olan Karıpazarı kazasının üzerlerinden ref olunmasına dair Anadolu Kadıaskeri Ahmed tarafından yazılan derkenar.

7

Tarih: 22/Ca/1137 (Hicrî)

Dosya No:1

Gömlek No:58

Fon Kodu: C..ADL.

Çankırı mülhakatından Kurşunlu'ya tabi Çardağı karyesi ahalisinden Bali bin Musa'nın kızı Ümmü Gülsüm'ü Seyyid Şaban'a fuzulen ve cebren tenkih etmelerinden dolayı Çankırı'da kalebend edilmiş olan eşhasın tahliye-i sebilleri hakkında Karıpazarı ve Kurşunlu naiblerinin ilamı.

8

Tarih: 29/Ca/1139 (Hicrî)

Dosya No:8

Gömlek No:352

Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı, Karıpazarı nahiyesinde Ali'nin Mehmed veled-i Hüseyin'e kasrettiği timar. g.tt

9

Tarih: 19/B /1145 (Hicrî)

Dosya No:44

Gömlek No:2195

Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı, Karıpazarı nahiyesi Orta nam karyede İbrahim'in uhdesinde iken sabık alay beyi Zülfikar'ın garazkarlığına mebni arzı ile Yusuf'a tevcih edilen timarın tekrar ilk sahibine ibkası istidası.

10

Tarih: 26/Ş /1156 (Hicrî)

Dosya No:515

Gömlek No:21529

Fon Kodu: C..AS..

İran üzerine sefer yapılacağından Ordu ile gidecek şahi topları ve sair mühimmatın geçeceği yolların tevsii, temizlenmesi, batakların doldurulması ve Boğaz kazası hududu dahilindeki mahallerin ahalisi temizlemeye muktedir olamadığından Eflâni, Bolu ve Karıpazarı ahalisinin bedenen yardımları.

11

Tarih: 17/Za/1192 (Hicrî)

Dosya No:61

Gömlek No:3016

Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağında Karıpazarı nahiyesinde Esukanı nam karyede Ali'den mahlul tımarın oğlu İbrahim'e tevcih edildiğine dair berat.

12

Tarih: 11/Ş /1209 (Hicrî)

Dosya No:130

Gömlek No:6460

Fon Kodu: C..TZ..

Kengırı sancağında Karıpazarı nahiyesi köylerinde Osman oğlu firari Mehmed'den kalan tımarın mülazımlardan Abdullah oğlu Halil'e tevcihi.

13

Tarih: 29/Ra/1215 (Hicrî)

Dosya No:129

Gömlek No:6428

Fon Kodu: C..TZ..

Kengırı sancağında Karıpazarı nahiyesi köylerinde Derviş oğlu Süleyman'ın isteğiyle bıraktığı tımarın, icmallisi ve ortağı Hasan'a tevcih edildiği.

14

Tarih: 17/Z /1217 (Hicrî)

Dosya No:58

Gömlek No:2897

Fon Kodu: C..DH..

Kütahya valisi tarafından gönderilen tüfenkçibaşıları beşer yüz atlı ile teftiş namı ile köyleri dolaşarak Karıpazarı kazasına gitmişler ve gunagun zulüm ve taaddiye ictisar ederek beher kazadan biner ve sekizer yüz kuruş aldıkları haber alındığından meni.

15

Tarih: 16/S /1224 (Hicrî)

Dosya No:131

Gömlek No:6524

Fon Kodu: C..TZ..

Kengırı sancağında Karıpazarı nahiyesi köylerinde Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Halil'in cülus münasebetiyle tımar beratının yenileştirildiği.

16

Tarih: 29/R /1232 (Hicrî)

Dosya No:302

Gömlek No:15094

Fon Kodu: C..DH..

Çankırı sancağı Karıpazarı kazasına tabi Basdak karyesi sakinlerinden evvelce mezkur kazaya ayan olup zulmünden azlolunan Halil Alemdar'ın mazarratının defi için emir verilmesi. g.tt

17

Tarih: 09/Ra/1234 (Hicrî)

Dosya No:128

Gömlek No:6391

Fon Kodu: C..TZ..

Kengırı (Çankırı) sancağında Karıpazarı nahiyesi karyelerinde tımara mutasarrıf ve lağımcılık tahsiline talib olduğu beyanıyla beratının o suretle tashihi istidasına dair Abdullah oğlu Ali imzasıyla arzuhal.

18

Tarih: 04/R /1234 (Hicrî)

Dosya No:606

Gömlek No:30598

Fon Kodu: C..EV..

Karıpazarı kazasında Mahmud Subaşı Camii Vakfı'ndan imamet cihetinin tevcihi.

19

Tarih: 07/Ş /1245 (Hicrî)

Dosya No:66

Gömlek No:3276

Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağında Karıpazarı nahiyesinde Söndük nam karyede Ömer oğlu Seyyid Mustafa'dan mahlul tımarın oğulları Genç Seyyid Ömer'e ve sabi Ahmed'e tevcihi hakkında Serasker Hüsrev Paşa'nın ve Asakir-i Mansure Nazır Vekili Mehmed Yekta imza ve mühürleriyle verdikleri takrir.

20

Tarih: 11/N /1252 (Hicrî)

Dosya No:605

Gömlek No:30544

Fon Kodu: C..EV..

Karıpazarı kazasına bağlı Hılye köyünde Mahmud Subaşı Camii'nde münhal imamlığa tayin talebi

21

Tarih: 15/S /1253 (Hicrî)

Dosya No:66

Gömlek No:3283

Fon Kodu: C..MF..

Kengırı'nın Karıpazarı kazasının Bastık karyesindeki Hacı Osman Camii imamı ve mualliminin vazifesini terkettiği, cami ve mektebi zabt eylediği, çocuklara ders okutmadığı ve tayin edilen muallimi mektebe koymadığı.

22

Tarih: 15/M /1260 (Hicrî)

Dosya No:28

Gömlek No:1351

Fon Kodu: C..EV..

Karıpazarı kazasına tabi Ketlice nam karyede kain camide imamet ve hitabet cihetinin tevcihi.

23

Tarih: 27/Ş /1262 (Hicrî)

Dosya No:2

Gömlek No:19

Fon Kodu: A.}MKT.MHM.

1261-1262 senelerinde Çankırı Sancağında meydana gelen kıtlık sebebi ile Kalecik, Keskin ve Karıpazarı Kazaları'ndan başka mahallere göç edenlerin isimlerini gösterir üç defter.

24

Tarih: 29/Ca/1265 (Hicrî)

Dosya No:7

Gömlek No:34

Fon Kodu: A.}DVN.MHM.

Çankırı'nın Karıpazarı nahiyesinin Sakalin Zemin ve Halefat köylerinin mera ihtilaflarının halline dair Çankırı sancağı kaymakamı ve naibi ve diğer ilgililere ferman.

25

Tarih: 11/M /1266 (Hicrî)

Dosya No:479

Gömlek No:24220

Fon Kodu: C..EV..

Karıpazarı, Karaskal karyesinde ashabı hayrattan el-Hac Ali nam kimsenin yaptığı camiye minber vaz olunmasına izin verildiğinden hitabetine Osman İbn-i İsmail Halife'nin tayinine ve uhdesine berat itası.

26

Tarih: 26/Za/1272 (Hicrî)

Dosya No:246

Gömlek No:30

Fon Kodu: A.}MKT.UM..

Karıpazarı kazasının Yurla köyü merasına yapılan fuzuli müdahalenin men edilmesi.

27

Tarih: 19/Ra/1273 (Hicrî)

Dosya No:260

Gömlek No:93

Fon Kodu: A.}MKT.UM..

Halil Efendi'nin Haleb'de Gavrizade Vakfı'na vaki müdahalesinin men'i. Karıpazarı'nda Hacı Ali'nin arazisinin, gasbeden Hacı Veli'den istirdadı.

28

Tarih: 11/R /1276 (Hicrî)

Dosya No:376

Gömlek No:48

Fon Kodu: A.}MKT.UM..

Karıpazarı ahalisinden ve Hereke Fabrika-yı Hümayunu Dolabcı Ustası Ali'nin memleketinde bulunan ailesinin Hereke'ye gelmesine ruhsat verilmesi.

29

Tarih: 01/Ra/1320 (Hicrî)

Dosya No:44

Gömlek No:41

Fon Kodu: Y..PRK.AZJ.

Çankırı'ya mülhak Karıpazarı kazasında Cem Sultan tarafından yaptırılan camii ve çeşmenin tamirine irade buyurulması istirhamı.

Kerim DEMİR
Ilgaz Nüfus Müdürü
 

 

Bugün 8 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=