FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Osmanlı Çankırı-7

Tarih: 10/L /1270 (Hicrî)Dosya No:862Gömlek No:36939Fon Kodu: C..AS.. Batum'daki ordunun Gürcistan'a hareketi yaklaşdığı halde, Ankara ve Çankırı sancaklarına tertip edilip şimdiye kadar gönderilmeyen yoldaki hayvanlarının sevkinde vaki olan teehhürün esbabı ile ittihaz-ı lazım gelen tedabire dair yaptığı tahkikat. hakkında.(Yaver-i Harp müşiri Erkan-ı harp Nusret)

 

Tarih: 01/Za/1271 (Hicrî)Dosya No:155Gömlek No:6Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Liyakatsiz ve görevini kötüye kullanan Çorum ve Çankırı Sancakları Evkaf Müdürü Yusuf Ağa'nın azliyle yerine münasip birinin tayin edilmesi

 

Tarih: 12/S /1276 (Hicrî)Dosya No:422Gömlek No:18483Fon Kodu: İ..MVL. Çankırı Sancağı Nüfus Nazırı Hilmi Efendi'nin Yozgad'da yapacağı tahkikata ve refakatine Yüzbaşı Şevki Efendi'nin tayinine ve yolluklarına dair.

 

Tarih: 23/L /1281 (Hicrî)Dosya No:528Gömlek No:23685Fon Kodu: İ..MVL. Çankırı sancağı Koçhisar kazasına bağlı Cendere karyesinde katlen vefat eden Mehmed'in katili cezasına dair. (BUGÜNKÜ ILGAZ-CENDERE KÖYÜ)

 

Tarih: 06/L /1286 (Hicrî)Dosya No:1310Gömlek No:28Fon Kodu: DH.MKT. Kastamonu tüccarının, her sene Çankırı Sancağı dahilinde açılmakta olan Yapraklı Panayırı'nın, Çankırı merkezine yarım saat mesafedeki kışlaya nakledilmesinden ne gibi yararlar umulduğunun bildirilmesi talebinde bulunduğu.

 

Tarih: 15/C /1307 (Hicrî)Dosya No:1695Gömlek No:106Fon Kodu: DH.MKT. Keskin kazasının ellidokuz köyünün Kalecik kazasına ilhakıyla Ankara'ya, İskilip'in ise Kengiri (Çankırı) sancağına bağlanması, Kalecik'in tazminat-ı harbiye hissesinin Kastamonu hissesinden çıkartılıp Ankara hissesine ilavesi ve teferruatına dair irade uyarınca lazım gelen muamelatın icrası. (ÇANKIRI'YA BAĞLI KALECİK UZUN YILLAR SONRA ANKARA'YA BAĞLANIYOR.İSKİLİP ÇANKIRI'YA BAĞLANIYOR) TARİH:05.02.1890

 

Tarih: 03/C /1310 (Hicrî)Dosya No:1Gömlek No:1310/C-1Fon Kodu: İ..RSM. Çankırı sancağı Kalecik Kazası Rüsumat Memurluğu'nda bulunmuş olan Hacı Ali Ağa'nın zimmet kaydının silinmesi. (3 yıl sonraki kayıt KALECİK HALEN ÇANKIRIYA BAĞLI)

 

Tarih: 16/Ş /1307 (Hicrî)Dosya No:1715Gömlek No:16Fon Kodu: DH.MKT. Kastamonu, Bolu, Çankırı ve Sinop'ta nüfus vukuatı için kullanılacak defterlerin gönderildiği.

 

Tarih: 12/R /1309 (Hicrî)Dosya No:1889Gömlek No:48Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı sancağı'na bağlı Maruf köyünde Kerimoğlu Ali'ye sattığı arazisi için açtığı aldatılma davasının geçersizliğine dair verilen hükmün temyizi için Hasan bin Ali'nin ilam suretini istediği. (KORGUN-MARUF KÖYÜ)

 

Tarih: 11/Ca/1309 (Hicrî)Dosya No:133Gömlek No:100Fon Kodu: MF.MKT. Çankırı Rüşdiyesi Muallim-i evveli Süleyman Efendi'nin sağırlık derecesi ders vermesini engelleyecek seviyede ise tekaüde ayırılmak üzere muayene ettirilip hakkında bir rapor gönderilmesi

 

Tarih: 14/Ca/1309 (Hicrî)Dosya No:1902Gömlek No:2Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı Çerkes kazası Karaviran nahiyesinin Karacalar köyü ahalisinden Çerçioğlu Hacı Mustafa'nın oğlu Hasan'ın, gelinine zina yapmak kasdıyla hanesine girip kendileriyle dövüş ettiğini belirten Mustafa'nın adaletin sağlanması talebi.

 

Tarih: 29/C /1309 (Hicrî)Dosya No:1917Gömlek No:49Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı sancağı Çerkeş kazası Bayram Viran köyünden olub Asakir-i Şahane Yüzbaşılığı'ndan emekli olan Hüseyin Ağa'nın ailesine tahsis olunan maaşın ve biriken kısmın verilmes

 

Tarih: 11/N /1310 (Hicrî)Dosya No:6Gömlek No:64Fon Kodu: DH.MKT. Padişahın doğumgünü münasebetiyle Çankırı Hükümet Konağı'nda yapılan merasime askeri zabitanın katılmadığına dair.

 

Tarih: 26/N /1310 (Hicrî)Dosya No:76Gömlek No:151Fon Kodu: Y..MTV. Sabık Çankırı Kadısı Mustafa Hilmi Efendi'ye Bağdad, Namık Paşa Kitapçısı Mustafa Efendi'ye Trablusgarb, Sabık Bağdad Kadısı Hüseyin Nasrüddin Efendi'ye Beyrut Devriye Mevleviyyetlerinin tevcihi.

 

Tarih: 23/N /1310 (Hicrî)Dosya No:11Gömlek No:42Fon Kodu: DH.MKT. Safranbolu Belediye Tabibi olup, Çankırı Belediye Tabibliği'ni de vekaleten yürüten Nuri Efendi'nin Beşinci rütbeden bir kıta Mecidi Nişanı ile taltifinin Umum Mekatib-i Askeriyye-yi Şahane Nezareti'nce teklif olunduğu.

 

Tarih: 19/L /1310 (Hicrî)Dosya No:167Gömlek No:49Fon Kodu: MF.MKT. Askerlik hizmetini tamamlamak üzere askere çağrılan Çankırı Ertuğrul Mekteb-i İdadisi Müdürü Halil Efendi'nin yerine aynı mektebin Coğrafya ve Türkçe Muallimi Said Efendi'nin yarım maaşla vekaleten tayin edildiği, uhdesindeki dersler hakkında da malumat verilmesi gerektiği

 

Tarih: 20/Za/1310 (Hicrî)Dosya No:58Gömlek No:18Fon Kodu: DH.MKT. Kerkük Mutasarrıfılı'ndan Çankırı Mutasarrıfılığı'na tayin edilen Abdülvehhab Paşa'ya verilecek harcırahın Kastamonu emvalinden ödenmesi. (KERKÜK HALEN BİZ BAĞLI TARİH: 05.06.1893)

 

Tarih: 08/Z /1310 (Hicrî)Dosya No:22Gömlek No:40Fon Kodu: DH.MKT. Evvelce nüfus memurluğu vesair hizmetlerde bulunan Şükrü Efendi'nin memuriyet talebi üzerine Çankırı Belediye Müfettişliği'ne tayin edildiği.

 

Tarih: 30/Ra/1311 (Hicrî)Dosya No:184Gömlek No:42Fon Kodu: MF.MKT. Çankırı Mekteb-i İdadisi Müdürlüğü ile tarih ve Fransızca muallimliklerine Gümülcine Mekteb-i İdadisi muallimlerinden Abdullah Feyzi Efendi'nin tayin edildiği. (İdadi lise seviyesinde okul Tarih:10.10.1893)

 

Tarih: 28/Ca/1311 (Hicrî)Dosya No:116Gömlek No:47Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı Nüfus Memuru müteveffa Yahya Efendi'nin çocuklarının kendilerine maaş tahsisi talebi.

 

Tarih: 05/C /1311 (Hicrî)Dosya No:182Gömlek No:42Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı sancağına tabi Koçhisar Nahiye Müdürü Timur Sabit Efendi'nin tahsilat emrine itina göstermediği gerekçesiyle azli talebinin uygun görülmediği ve bu hususta geniş bilgi verilmesi isteği.

 

Tarih: 28/C /1311 (Hicrî)Dosya No:193Gömlek No:25Fon Kodu: DH.MKT. Rum ve Ermeni mekteplerinde okutulan kitaplar ile diğer muharreratı tedkik ve muayene etmek üzere Çankırı Mutasarrıflığı'na Rumca ve Ermenice bilen bir polis tayini gereği.

 

Tarih: 13/Ş /1311 (Hicrî)Dosya No:208Gömlek No:16Fon Kodu: DH.MKT. Kengırı (Çankırı) Nüfus Katibi Osman Şükrü Efendi'nin, Hüdavendigar dahilinde açılacak bir kaza nüfus memurluğuna tayin talebi

 

Tarih: 14/Ş /1311 (Hicrî)Dosya No:208Gömlek No:66Fon Kodu: DH.MKT. Zağferanbolu (Safranbolu) belediye tabibi iken, kaza hastahanesi tabibi aleyhindeki davranışlarından dolayı Kengırı (Çankırı) Hastahanesi tabibliğine nakledilen Nuri Efendi'nin memuriyetinde bırakılması ahalice talep edilse de buna kendisi de muvafakat ettiğinden gereğinin yapılması.

 

Tarih: 05/Za/1311 (Hicrî)Dosya No:2067Gömlek No:19Fon Kodu: DH.MKT. Tarikat-i Aliyye-i Kadiriyye'de ve halen Çankırı'ya tabi Karacaviran karyesinde sakin olan Abduh Muhammed'in fakr u zaruret içinde bulunduğu, Mekke-i mükerreme veya Medine-i münevverede delillik yapmak üzere tayini ile kendisine bir hane tahsisi talebi.

 

Tarih: 15/Za/1311 (Hicrî)Dosya No:297Gömlek No:47Fon Kodu: Y..A...HUS. Çankırı sancağının İskilip kasabasından başka yerlerinde hastalık olmadığından ve mezkür kasaba kordon altında bulunduğundan vilâyetin iş'ârı vechile karantina müddetinin yirmidört saate tenzîli.

 

Tarih: 23/Za/1311 (Hicrî)Dosya No:242Gömlek No:17Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı'nın Ayan ve Yenice karyeleri aşarından dolayı Civarzade Rıfat Efendi'nin borcuna karşılık hacze konan tarlasının sonradan başkasına satıldığı iddiasının asılsız olduğunun bildirilmesi üzerine gerekli tahkikatın yapılması.

 

Tarih: 24/Za/1311 (Hicrî)Dosya No:1313Gömlek No:1311/Za-39Fon Kodu: İ..DH.. Çankırı kazasına vaki Domaslı karyesinin iki mahalleye ayrılarak Çay ve Cami mahallesi olarak adlandırılmaları (Domaslı değil Dümelli olacak bugünkü eldivan ve merkez mahalleleri)

 

Tarih: 07/Z /1311 (Hicrî)Dosya No:1313Gömlek No:1311/Z-14Fon Kodu: İ..DH.. Çankırı dahilindeki tahaffuzhanelerde kullanılmak üzere satın alınıp gönderilen beş aded poloh zir-i etvarın nakliye bedelinin dahiliye tahsisatından ödenmesi.

 

Tarih: 24/M /1312 (Hicrî)Dosya No:265Gömlek No:72Fon Kodu: DH.MKT. Kengiri (Çankırı) Hastahanesi Tabibi Ömer Nuri Efendi'nin taşra umur-ı belediye ve sıhhiyelerince alınması gereken bazı tedbirleri havi layihası Mekatib-i Askeriye Nezareti'ne gönderildiğinden bununla ilgili mütalaanın bildirilmesi isteği.

 

Tarih: 13/S /1312 (Hicrî)Dosya No:219Gömlek No:5Fon Kodu: MF.MKT. İnşaatı tamamlanamayan Çankırı İdadisi binasının, maarif adına yapılan harcamalar karşılanmak şartıyla, hükümet binasına çevrilmek üzere mahalli hükümete teslimi hususunda irade-i seniyye alınması veya masrafları karşılanarak tamamlanması.

 

Tarih: 16/S /1313 (Hicrî)Dosya No:1325Gömlek No:1313/S-15Fon Kodu: İ..DH.. Sivas, Kastamonu, Ankara, Konya, Hüdavendigar ve Çankırı vilayetleri mahal-i muhtelifesinden mevaki tahaffuziyede istiman olunmamak üzere mübayaa olunan ecza vesaire esmanının 1310 senesi muvazenesi açığına ve zuhurat tertibi açığına ilaveten tesviyesi. (ÇANKIRI VİLAYET OLARAK GEÇİYOR)

 

Tarih: 26/Ca/1313 (Hicrî)Dosya No:77Gömlek No:26Fon Kodu: Y..A...RES. Ermeni ihtilalinin def'i için Çankırı ve Kayseri Redif Alaylarının silah altına alınarak Sivas'a sevkedilmeleri.

 

Tarih: 25/Ra/1316 (Hicrî)Dosya No:2090Gömlek No:31Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı'nın Yapraklı Dağı Panayırı ve Çankırı Panayırı'nın açılış tarihlerinin on beş on altı eylül olduğu.

Bugün 8 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=