FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Osmanlı Çankırı-3

OSMANLI DÖNEMİ ARŞİVLERİNDEN ÇANKIRI İLE İLGİLİ DEĞİŞİK VE İLGİNÇ BİLGİLER

 

Tarih: 04/S /1142 (Hicrî)Dosya No:8Gömlek No:390Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı, Koçhisar nahiyesi Handan nam karyedeki timarın Ahmed veled-i İsa uhdesine tevcihi. (Koçhisar=ILGAZ olup miladi tarih:29.08.1729'dur. Buradan anlaşılan Ilgaz'ın nahiyeliğinin çok eski olduğu anlaşılmaktadır)

 

Tarih: 29/Z /1143 (Hicrî)Dosya No:45Gömlek No:2251Fon Kodu: C..İKTS

Çankırı sancağının Milan kazasında dokunan tiftik kumaşları İstanbul'daki boyacıların boyalarının kalb olması cihetiyle revacına dokunduğundan eskisi gibi mahallerinde boyanmasının istida olunduğu. g.tt (Çankırı MİLAN kazası)

 

 

Tarih: 19/B /1145 (Hicrî)Dosya No:44Gömlek No:2195Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı, Karıpazarı nahiyesi Orta nam karyede İbrahim'in uhdesinde iken sabık alay beyi Zülfikar'ın garazkarlığına mebni arzı ile Yusuf'a tevcih edilen timarın tekrar ilk sahibine ibkası istidası. (Çankırı Karıpazarı nahiyesi)

 

Tarih: 10/Z /1151 (Hicrî)Dosya No:17Gömlek No:807Fon Kodu: C..TZ..

Kastamonu ve Çankırı sancaklarından 97769 akçe zeamete mutasarrıf Dilsiz Mehmed vefat eylediğinden zeametinin oğulları Ahmed ve Mahmud'a tevcihi. (Hem Kastamonu'nun hem Çankırı'nın sancak olarak geçmesi bugünkü merkez ilçe sistemi benzeridir.İdari sistem sancaklar üzerinden yürür. Her vilayetin merkezi aynı zamanda kendi adı ile anılan sancak merkezidir)

 

Tarih: 29/Z /1160 (Hicrî)Dosya No:465Gömlek No:18917Fon Kodu: C..ML.. Ankara ve Çankırı sancakları dahilindeki mukataalardan iki senelik hissesine isabet eden kalemiye akçelerinin gönderilmesine dair mehmed Paşa'nın talebi. a.g.tt

 

Tarih: 29/S /1155 (Hicrî)Dosya No:540Gömlek No:27275Fon Kodu: C..EV..

Çankırı'da Bali Şeyh karyesinde Pehlivanlı Aşireti Beyi İbrahim'in bina eylediği cami hatibliğinin tevcihi. (Hatt-ı hümayun) g.tt

 

Tarih: 29/Z /1161 (Hicrî)Dosya No:156Gömlek No:7794Fon Kodu: C..EV.. Çankırı sancağının Mecuş kazasına bağlı Akçaviran köyünde Kasım Bey Camii Mescidi Evkafı'nın tevliyet beratı yandığından yenisinin verilmesi (Çankırı MECUŞ kazası)

 

Tarih: 19/Z /1162 (Hicrî)Dosya No:100Gömlek No:5000Fon Kodu: C..TZ.. Çankırı sancağı Çerkes nahiyesinde bazı köylerde Seyyid Ahmed'den mahlul tımarın Sadrazam Kitapcısı Ahmed Şani'ye tevcih edildiği

 

Tarih: 21/S /1163 (Hicrî)Dosya No:47Gömlek No:2311Fon Kodu: C..TZ.. Çankırı, Çerkeş nahiyesi Saraycık nam karyede tasarrufunda iken vefat ettiği iftirasıyla diğerine tevcih edilen timarın kendine iadesi istidasına dair Seyyid Ahmed imzalı. (Çerkeş nahiye olarak geçiyor)

 

Tarih: 29/Z /1165 (Hicrî)Dosya No:376Gömlek No:19093Fon Kodu: C..EV.. Çankırı'da Toht kazasında vaki Sazcağaz mezraası vakfından muayyen vazife ile mezraadarlık cihetinin tevcihi. g.tt (Çankırı TOHT nahiyesi, bugünkü Yapraklı ilçesi, Tuht, Tut olarak da geçer)

 

Tarih: 04/N /1171 (Hicrî)Dosya No:534Gömlek No:26998Fon Kodu: C..EV.. Çankırı livasının Tosya nahiyesinin Akçakavak köyündeki Seyyid Mahmud Paşaoğlu Selçuk Paşa Zaviyesi vakıflarına mütevelli tayini. (Tosya, Çankırıya bağlı)

 

 

 

 

 

Bugün 8 ziyaretçi (45 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=