FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

kengirikochisar1

Osmanlı arşiv kataloglarında Çankırı -Ilgaz

Çankırı İli=Kengiri Sancağı

Ilgaz İlçesi=Koçhisar Nahiyesi

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:10291

Fon Kodu: MAD.d..

Fransa Devleti'nin Trablus Beylerbeyisi Ali Paşa zimmetindeki sekiz yüz kise akçenin evkaf hazinesinden tavizen verilmesi, Rumeli'nde İvranya kazasında demir madenleri, Anadolu valisinin hazeriye ve seferiye tahsildarlığı, Ankara ve Kengırı livalarının mutasarrıflık ve Yabanabad müdir-i umurluk mukataası, Çıldır eyaletinde Ardanuç kazası maden mukataası, Amasya sancak bedeli mukataası, Aksaray livasında Koçhisar ve tevabii memlaha mukataası, nefs-i Adana ihtisab, bac-ı pazar, mahsul-i pazar ve rişte-i penbe mukataası, Anadolu yörüklerinden müfrez Adana livası, Tarsus ve Sis Yörük cemaatleri mukataası, Beyşehir kasabası kirpas mukataası, Beyşehir Gölü dalyanları mukataası, Biga livasında Bergos cibali mukataası, Bolu livasında nefs-i Mengen ve saire mukataası, Bağdad Valiliği'ne aid mukataat, Canik, Çorum, Haleb muhassıllığı mukataaları, Çarsancak kazasında ve Palu, Arabkir, Eğin ve Çemişkezek kirpası ve alaca ve emtia-i saire mukataası ile diğer mukataat kayıdlarını ihtiva eden kuyud-ı mukataat defteri. (Başmuhasebe)

 

Tarih: 27/L /1077 (Hicrî)

Dosya No:12

Gömlek No:1124

Fon Kodu: İE.AS..

Kengırı sancağı eshab-ı timarından Şaban ile Koçhisar nahiyesi timar sahiplerinden Emrullah'ın sabavetleri hasebiyle cebelülerinin harbe sevk ve izamı hakkında muktezi emrinin irsalini müsterham Miralay-ı Kengırı Mustafa imzalı arz.

 

Tarih: 26/L /1089 (Hicrî)

Dosya No:10

Gömlek No:898

Fon Kodu: İE.AS..

Kengırı sancağının Koçhisar nahiyesi eshab-ı timarından Mustafa'nın şehiden vefatından ve Tosya nahiyesi eshab-ı timarından Ömer'in memur bulunduğu sefere adem-i iştirakinden inhilal eden timarlarının Kasım ve Hasan'a tevcihi hakkında Serdengeçdiyan-ı Anadolu Ağası Kaleli Mehmed imzalı arz.

 

Tarih: 06/M /1112 (Hicrî)

Dosya No:38

Gömlek No:3502

Fon Kodu: İE.AS..

Koçhisar nahiyesindeki gedik timarla kale müstahfızlarından bulunan Hüseyin'in terk-i vazife etmesine mebni Mehmed nam kimseye timar ve gediğinin ihsanı hakkında Dizdar Mehmed Kengırı imzalı arz.

 

Tarih: 24/R /1181 (Hicrî)

Dosya No:147

Gömlek No:7302

Fon Kodu: C..MF..

Kengırı sancağının Koçhisar kazasında Yerkuyu karyesindeki Galatasaray Ağası Hüseyin Ağa Mektebi ve çeşmesi evkafı kitabetinin tevcih beratı.

 

Tarih: 29/Za/1253 (Hicrî)

Dosya No:154

Gömlek No:7658

Fon Kodu: C..MF..

Kengırı sancağı Koçhisar kazasında sabık Galata Sarayı Ağası Hüseyin Ağa mektebi ve çeşmesi evkafından muayyen vazife ile tevliyet cihetinin tevcihi. g.tt

 

Tarih: 01/S /1275 (Hicrî)

Dosya No:402

Gömlek No:17473

Fon Kodu: İ..MVL.

Kengırı sancağı dahilinde bulunan Tosya, Koçhisar, Karacaviran ve Çerkeş kazalarının kirahaleri.

 

Tarih: 16/Z /1333 (Hicrî)

Dosya No:13

Gömlek No:3

Fon Kodu: DH.EUM.2.Şb

Kengırı livası Koçhisar nahiyesinin Eksik, Demirciler ve Suriçik karyelerinin aşarını zamanında ödemeyenler hakkında açılan mahkemenin davetiye varakalarını Jandarma Süleyman'ın kaybettiğini beyanla, yeniden yapılacak tebligat masraflarını hazinenin ödemeye mecbur olmadığı, bu masrafın müsebbibine tazmin ettirilmesi gerektiği.

OSMANLI DÖNEMİNDE KOÇHİSAR(ILGAZ) İLE İLGİLİ ARŞİV KATALOGLARI
(Kengiri Sancağı=Çankırı İli,  Koçhisar nahiyesi=Ilgaz İlçesi)

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:398

Fon Kodu: MAD.d..

Kastamonu ve Kengiri livalarında vaki Boyabad çeltiği ile adet-i ağnam-ı yörügan, Sinob ve İnebolu iskele gümrükleri, Kengiri ve Koçhisar memlaha ve cendereleri mukataalarının iltizam suretiyle, nazır olan Dergah-ı ali çavuşlarından Mehmed Çavuş zamanında yapılan hesab ve muamelatını ihtiva eden mukataa defteri. a.g.tt

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:9507

Fon Kodu: MAD.d..

Niğde, Hamideli, Isparta, Burdur, Keçiborlu, Koçhisar, Kengiri ve Kastamonu kirpas damgaları; Erzurum, Samsun, Trabzon, Midilli, Kefe gümrük-i iskele; Ünye, İznikmid, Konya ve Ilgın bac; Konya ihtisab, Boyabad çeltik, Adana, Kınık, Karahisar-ı Şarki salhane, Diyarbakır emtia, Lefke cizye-i gebran, Erzurum, Arabgir, Harput ve Diyarbakır cizye-i gebran mukataaları emvalinden ve Anadolu'da muhtelif mahaller mukataaları, Canik muhassıllığı mukataası ve Haleb, Trablusşam ve Karaman Hazineleri emvalinden 1126 ve 1127 senelerinde tahsis edilen tekaüdiyelerin sahipleri ile miktarlarını ve mahall-i tahsislerini ve küre-i nühas maktuu olan bakırın tamamlanarak İstanbul'a gönderilen maktuasından vezaife tasarruf olanlarına ücret-i mukataa bağlanmasını ve bunların meşruhat-ı sairesini muhtevi olan mukataa defteri.

  22

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:9676

Fon Kodu: MAD.d..

Masarıfat ve zahire nazırları ve maliye mektupçusu ve ceride ve esham ve ruznamçe ve mukataat ve maliye muhasebecileri, evamir-i maliye katip ve müdürü, mansure ve redif hazineleriyle Hazine-i Amire zimmet ve sergi halifeleri vesair ruasa-yı memurin, usul-ü kadim ve nizamat-ı müstahsene iktizasınca yevm-i tatil olan pazardan maada günlerde vaktiyle gelip vazifeleri başında bulunmaları ve jurnali tatbik edilmesi, Üsküdar Berberler Kethüdalığı'nın tevcihi, İstanbul Esirler Kethüdalığı'nın tevcihi, der-i aliye ve Bilad-ı Selase'de oturakçı ve koltukçu esnafının usul ve intizama alınması, İstanbul tahmishanesindeki kahve satıcılarının gediği, Ankara'da Hacı Bayram Veli Tekkesi fukarasının taamiyyesi, memleha-i Koçhisar mukataası, Benderekli İskelesi gümrüğü mukataası, Musul gümrüğü mukataası, enfiye mukataasına mülhak İstanbul ve Bilad-ı Selase'de doksan dört adet enfiyeci gümrüğü, Bosna kıbtiyan mukataası, Ağriboz muhacirlerinden Manisa'da oturan Şeyh Hasan Efendi'ye yüzelli kuruş maaş tahsisi, Dukakin sancağının İpek kasabasında Fatih Sultan Mehmed Camii imam ve sair hademesi vezaifi, bedestan-ı atik, Galata ve Üsküdar münadilerinin dellaliye resmi ve sair ahkam ve kayıtları havi kuyud-u tezakir-i beravat ahkam ve ilmuhaber defteri.

  23

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:9701

Fon Kodu: MAD.d..

İstanbul ve tevabii emtia ve duhan gümrükleri, Filibe, Üsküb, Siroz, Edirne, İzmir kalemi cizyesi malı; Edirne, Koçhisar ve tevabii ve İnöz memlehaları, İstanbul cizye ve kahve resmleri, Tarsus hasları, Maraş tahmis-i kahve, Gerdos bac-ı pazarı, Siroz ve tevabii duhan dönüm resmi, Maraş çeltikleri hassı, Girid ve Kıbrıs cezireleri ve tevabii mukataalarıyla sair diğer mukataalardan malikane ve ocaklık olarak beher dörder veya beşer kese faizi bir sehm itibarıyla tertip olunan eshamın hisse masraflarının ferağ ve kasr-ı yedinden ve zayiinden ve intikalinden veya tashihinden olmak üzere harc-ı aklam ve resm-i kasr-ı yedi Maliye Hazinesi'ne teslim olunarak sadır olan fermanlar üzerine faizleri muayyen iki taksitte olmak ve ahar taraftan müdahale edilmemek üzere berat itası zımnında yazılan nişan tezkireleri ve kayıtlarını ihtiva eden kuyud-ı tezakir ve beravat defteri.

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:12625

Fon Kodu: MAD.d..

Aşar ihalatı, muhacirin iskanı, Müddet-i İdare muhasebeleri, tımarlar, terekeler, memur tayinleri, maaşatı devair isticar ve tamiratı, evrak-ı sahiha ve mürur tezkireleri sarfiyatı, hanelerinde sarraflık edenlerden alınacak temettu vergisi, Viyana sergisine gönderilen eşya, Ergani Ermeni milletinin tahrir-i nüfusu, Rumeli demir yolları için Üsküp'den Metroviçe arası istimlakatı, zimemat-ı miriye, İstinye Limanı'nın tathiri, Kangırı Koçhisarı'na su celbi ve emsali hususat-ı maliyeye dair gelen evrakın mahall-i vürudunu, cinsi, meali, tarih ve numarası, havale edildiği mahaller ve netayici hakkındaki haberleri muhtevi evrak kayıt defteri.

Tarih: Dosya No: Gömlek No:18189 Fon Kodu: MAD.d.. Avarız ve bedel-i nüzül akçesinden Kengiri'nin Koçhisar, Hazine-i Karaman, Gümrük-i Akmeşe, rüsum-ı kahve, Köstendil'in Boyane, Draç iskelesi, Zihne ve Drama ve saire, bedel-i sürsat, cizye-i gebran İstefa ve Siroz, Rodosçuk, Samako, Kastamonu, Göynük, Pirlepe adet-i ağnam ve emlak sahibleri ve saire tahvillerinden vaki tahsilat ile ulufeciyan, silahdaran, ebna-i sipahiyan mevacibi ve irsaliye ve Tophane ücuratına ve saire gibi mesarifata müteallik kayıtları muhtevi olan varidat ve mesarifat ruznamçe defteri. Defter noksandır.

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:21829

Fon Kodu: MAD.d..

Koçhisar, Gerede (Ilgız) kazasına bağlı Yazı, Baslama ve Seko köylerinde mukim İslam erkek nüfusun sahip olduğu emlak ve arazi mikdarıyla bunların tamettuatını isim üzerine müfredatıyla gösteren temettuat defteridir. Defter harapdır. a.g.y.tt

  44

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:22155

Fon Kodu: MAD.d..

Rumeli, Bosna, Budun, Tameşvar beylerbeyileriyle Elbasan, Kalkandelen, Çatalca, Badirecik, Koçhisar, Kurşunlu kadılarını 14-21.Zilhicce.998 tarihinde yevmi olarak yazılan ve umumiyetle timarlara ait tevcih, terfi, azil, feragat gibi muamelata dair bir takım ahkam ve evamir suretlerini ihtiva eden ahkam defteri. Dış kabı olmayıp baştan yaprak eksiktir. a.g.tt

  45

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:799

Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...

Kengiri Kaymakamlığı Koçhisar kazasının Yenimahalle mahallesindeki müslim ahalinin temettuat defteri.

8

Tarih: 26/L /1089 (Hicrî)

Dosya No:10

Gömlek No:898

Fon Kodu: İE.AS..

Kengırı sancağının Koçhisar nahiyesi eshab-ı timarından Mustafa'nın şehiden vefatından ve Tosya nahiyesi eshab-ı timarından Ömer'in memur bulunduğu sefere adem-i iştirakinden inhilal eden timarlarının Kasım ve Hasan'a tevcihi hakkında Serdengeçdiyan-ı Anadolu Ağası Kaleli Mehmed imzalı arz.

6

Tarih: 04/S /1142 (Hicrî)

Dosya No:8

Gömlek No:390

Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı, Koçhisar nahiyesi Handan nam karyedeki timarın Ahmed veled-i İsa uhdesine tevcihi.

2

Tarih: 29/R /1149 (Hicrî)

Dosya No:998

Gömlek No:43650

Fon Kodu: C..AS..

Kırım'a müstevli olan Moskovların kahr u tedmiri ile o havaliden tebidleri zımnında her kazadan üçer bin nefer cenge ve harbe kadir tuvana ve müsellah yeniçeri taslih ve be-dergah ettirilerek Kırım'a imrarları hakkında evamir ve vesaya-yı mutazammın İstanbul'dan Bolu ve Gerede ve Koçhisar, Kastamonu, Taşköprü ve Sinop iskelesine varınca, sağda ve soldaki kadılara hitaben hüküm. g.tt

7

Tarih: 01/Ş /1173 (Hicrî)

Dosya No:61

Gömlek No:3040

Fon Kodu: C..TZ..

Cülus münasibetiyle Çankırı sancağında Koçhisar nahiyesinde Dere nam karyede tımara mutasarrıf Mehmed oğlu Mehmed'in beratının tecdid edildiği.

  98

Tarih: 04/R /1174 (Hicrî)

Dosya No:58

Gömlek No:3539

Fon Kodu: C..ADL.

Çankırı livasında vaki Koçhisar-ı Gerede kazası sakinlerinden ve Dergah-ı Ali müteferrikalarından el-Hac Mehmed Ağa'yı evinde parçalayan ve bazı tüccarın emtia ve eşyalarını gasbeden beşyüz kadar eşkiyanın haklarından gelinmesi hakkında Çankırı Naibi es-Seyyid İbrahim ve Çerkeş Kazası Naibi Mehmed Arif'in ilam ve arzları.

  99

Tarih: 10/R /1174 (Hicrî)

Dosya No:6

Gömlek No:255

Fon Kodu: C..DH..

Koçhisar'da türeyen yeniçeri zümresinden Bali Mustafa Beşe ve Çogonoğlu Hacı Mehmed ve Hacı Süleymanoğlu Ali ve sair tegallübenin tenkili için Kastamonu mütesellimine ferman. g.tt

 

Bugün 8 ziyaretçi (25 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=