FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Ilgaz'dan başka adı Koçhisar olan yerler

ÇANKIRI-KOÇHİSAR DIŞINDAKİ DİĞER KOÇHİSAR'LAR

Kengiri Sancağına bağlı Koçhisar nahiyesi 05.Şubat.1334(1918) tarihinde Osmanlı Meclisi Mebusanında ilçe yapılarak ismi de ILGAZ olarak değiştirilmiştir. Ancak ilçe yapılması 23.10.1920 yılında gerçekleşmiştir. 

Bu konudaki ayrıntılı bilgi ve belgeler için

BU LİNKİ TIKLAYINIZ

..........................................................................................................................................................................
Meclisi Mebusan Zabit Ceridesi Devre:3,  Cilt:2,  İçtima senesi:4
Kıkbeşinci inikad 
5 Şubat 1334 salı
Madde:2:
...........Kengırı ancağına mebus Koçhisar........nahiyelerinde birer kaza teşkil ve Koçhisar'ın unvanı ILGAZ  tesmiye edilmiştir.

Madde:3  İş bu kanun 1 Mart 1335 senesinden itibaren meriyülicradır.


BU KOUNUDAKİ MECLİS KARARI ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYIN

Osmanlı Dönemde değişik vilayetlere bağlı KOÇHİSAR isimli kaza ve nahiyeler hatta sonradan nahiye ve kaza olmuş köyler vardı.
Aşağıdaki yazı ve arşiv kayıtları iyi incelendiğinde bir çok yerde yanlış olarak geçen Ilgaz'ın (Koçhisar) ilçe olduğu tarihin 1929 olmadığını göreceksiniz.

Ilgaz Osmanlı döneminde Çankırı(Kengiri) Livasının bir nahiyesi idi ve adı da Koçhisar'dı. Cumhuriyet kurulmadan önce de (1920) ılgaz ilçe olmuştur.

Sivas'ın Hafik nahiyesi 1873 yılında Kaza yapılarak adı Koçhisar olarak değiştirildi. Hafik ilçesinin ismi 1916 yılına kadar Koçhisar olarak kayıtlarda geçmiş, 1926 yılında ise tekrar ismi Hafik yapılmştır.

Ayrıca Hicri: 05/Ş/1308 tarihinde (16.03.1891) Konyanın Esbkeşan kazasının Koçhisar namı ile tesmiyesine(adlandırılması) dair karar çıktı. Bu kararın gerekçesi de Esbkeşan kazası merkezinin kendisine bağlı Koçhisar nahiyesine alınmasıydı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin ismi 1931yılına kadar Koçhisar'dı. 07.06.1931 tarihinde Koçhisar olan bu ilçenin ismi Kızıltepe olarak değiştirildi.

17.04.1929 yılında nahiye iken kaza yapılan KOÇHİSAR, Mardin Kızıltepedir. Önce 17.04.1929 yılında kaza(ilçe) yapılmış ve 07.06.1931 tarihinde Koçhisar olan ismi KIZILTEPE olarak değiştirilmiştir. 

Anlatılan bu durumun dayanak belgeleri aşağıda verilmiştir

Bu nedenle bu döneme ait Koçhisar'la ilgili birçok bilgi değişik kaza veya nahiye olmasına rağmen isimleri aynı olduğu için birbiriyle karıştırılmaktadır.

Arşiv kayıtlarında 1929 da ilçe olduğu belirtilen Koçhisar'ın Ilgaz olmadığı Kızıltepe olduğu belgeleriyle sabittir. Her zaman bu yanlış bilgiyi kopyalayıp kullananların Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinden yayarlanmaları önerilir.


MARDİN-KOÇHİSAR'IN KAZA(İLÇE)YAPILMASI
Tarih: 17/4/1929 Sayı: 7882 Dosya: 19-1042 Fon Kodu: 30..18.1.2 Yer No: 3.22..11.
Resülayn kazasının nahiye, Koçhisar nahiyesinin kaza haline dönüştürülmesine dair Kanun.

MARDİN-KOÇHİSAR'IN ADININ KIZILTEPE OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ
Tarih: 7/6/1931 Sayı: 11210 Dosya: 73-81 Fon Kodu: 30..18.1.2 Yer No: 20.38..13.
Mardin Koçhisar ilçesi adının Kızıltepe olarak değiştirilmesi.


..........................................................................................................................................................................
Kengiri Sancağına bağlı Koçhisar nahiyesi 05.Şubat.1334(1918) tarihinde Osmanlı Meclisi Mebusanında ilçe yapılarak ismi de ILGAZ olarak değiştirilmiştir. Ancak ilçe yapılması 23.10.1920 yılında gerçekleşmiştir. 

Bu konudaki ayrıntılı bilgi ve belgeler için

BU LİNKİ TIKLAYINIZ

..........................................................................................................................................................................
Meclisi Mebusan Zabit Ceridesi Devre:3,  Cilt:2,  İçtima senesi:4
Kıkbeşinci inikad 
5 Şubat 1334 salı
Madde:2:
...........Kengırı ancağına mebus Koçhisar........nahiyelerinde birer kaza teşkil ve Koçhisar'ın unvanı ILGAZ  tesmiye edilmiştir.

Madde:3  İş bu kanun 1 Mart 1335 senesinden itibaren meriyülicradır.BU KOUNUDAKİ MECLİS KARARI ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYIN

(Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet arşivleri katalog başlıkları)

Tarih: 23/10/1920 Sayı: Dosya: 734 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 66.439..4.

Hüseyinabad, Ergani, Koçhisar, Seyitgazi ve Silinti nahiyelerinin kazaya çevrilmelerinin Bakanlar Kurulu'nda kabul edildiği.

.....................................................................................................................................................................

Teyidi(Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet arşivleri katalog başlıkları)


Tarih: 23/2/1921 Sayı: 693 Dosya: 73-33 Fon Kodu: 30..18.1.1 Yer No: 2.36..19.

Çankırı'nın Çerkeş ve Koçhisar ilçelerine bağlı nahiye ve köylerin tespiti.

(Buradan da görüleceği üzere Çankırı'nın 1921 yılında İl olduğu ve Ilgaz'ın da ilçe olduğu teyit edilmektedir)

DİĞER KOÇHİSAR İSİMLİ KAZA VE NAHİYELERE AİT ARŞİV KAYITLARI

SİVAS KOÇHİSAR
1

Tarih: 06/L /1307 (Hicrî)

Dosya No:1725

Gömlek No:60

Fon Kodu: DH.MKT.

Sivas'ın Koçhisar kazasına bağlı İbsala karyesinden Hüseyin Efendi'nin teşvikiyle hanelerini basan Mehmed ile Osman yakalanarak gerekli muamele icra edildiyse de tekrar taarruzlarından korkan Hüseyin'in arzuhali üzerine gerekenin icrası.

2

Tarih: 10/Ca/1308 (Hicrî)

Dosya No:1794

Gömlek No:80

Fon Kodu: DH.MKT.

Sivas, Koçhisar'da şüphe altında bulunan Parnak'a telgraf çeken Dersaadet'te Keşişoğlu Ohan'ın ve Parnak'ın sorgulanmaları.

3

Tarih: 07/S /1314 (Hicrî)

Dosya No:326

Gömlek No:18

Fon Kodu: MF.MKT.

Hafik kazası Koçhisar kasabasında inşa edilecek rüşdiye mektebinin temellerinin atıldığı.

4

Tarih: 26/S /1314 (Hicrî)

Dosya No:329

Gömlek No:16

Fon Kodu: MF.MKT.

Sivas'ın Koçhisar kasabasında bir rüşdiye mektebinin temel atma merasiminin yapıldığı.

5

Tarih: 09/Ra/1316 (Hicrî)

Dosya No:20

Gömlek No:47

Fon Kodu: DH.TMIK.S..

Suşehri kazasının lağvıyla kura ve nahiyelerin başka yere bağlanmasının, ahali tarafından şikayete yolaçtığından durumun tahkiki.

6

Tarih: 06/R /1322 (Hicrî)

Dosya No:2605

Gömlek No:39

Fon Kodu: DH.MKT.

Sivas'ın Koçhisar kazasında 15 Haziran 1320 tarihinde meydana gelen iki depremde herhangi bir hasar olmadığı.

Tarih: 27/5/1925Sayı: 23268Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2Yer No: 311.1030..10.Manastır vilayeti Kozana livası Kayalar kazasından gelip, Sivas ili Koçhisar ilçesi Yenice Mahallesinde iskan edilen rençber Cafer oğlu Derviş Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

 MARDİN KOÇHİSAR
1

Tarih: 18/Ca/1313 (Hicrî)

Dosya No:33

Gömlek No:39

Fon Kodu: Y..PRK.UM..

Mardin'in Kebki, Çergan, Hürcan aşiretlerinin Koçhisar nahiyesinde Ermeni Katolik karyelerini yağmalamaya kalkıştıklarından gerekli tedbirlerin alındığı.

2

Tarih: 19/B /1316 (Hicrî)

Dosya No:2143

Gömlek No:37

Fon Kodu: DH.MKT.

Mardin Sancağı'na tabi Koçhisar ve Telliermiş karyeleri ziraatçılarının tohumluk zahire ihtiyaçlarının karşılanması.

3

Tarih: 21/M /1320 (Hicrî)

Dosya No:623

Gömlek No:36

Fon Kodu: MF.MKT.

Mardin'deki ibtidaiyelere karşılıp tutulup sonradan kesilen evkaf varidatıyla evkaf-ı münderise tahsilatının tekrar tahsisi hususunda gereği yapılmak üzere öncelikle Evkaf-ı münderise talimatnamesine uygun muamele edilip edilmediğinin ve evkaf varidatının ne gibi şeyler olduğunun Diyarbakır Vilayeti'ne sorulduğu.

4

Tarih: 19/Ra/1321 (Hicrî)

Dosya No:724

Gömlek No:48

Fon Kodu: DH.MKT.

Mardin kazasının Koçhisar nahiyesine bağlı Kıbık nam mezrasının müstakil köy haline getirilmesinin uygun görülmediğinin Diyarbakır vilayetine bildirildiği.

1

Tarih: 8/4/1931

Sayı:

Dosya: 106889

Fon Kodu: 30..10.0.0

Yer No: 128.920..35.

Diyarbakır, Koçhisar, Mardin ve Elazığ'da meydana gelen silahlı çatışma, adam öldürme ve soygun olaylarına dair 8.4.1931 tarihli asayiş raporu.

2

Tarih: 24/2/1932

Sayı: 8429

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 69.6..6.

Elmalı,Cizre,Gevar,Yıldızeli,Mardin,Koçhisar,Mut,Kahta,Babaeski,Göreleve Bafra eski kaymakamları Baha,Hayri,Osman Fikri,Yusuf Sıdkı,İsmail, Numan,Sabit,Samih,Muhtar,Nihat,Rauf,Süleyman Sırrı'nın bakanlık emr.al

3

Tarih: 7/6/1931

Sayı: 11210

Dosya: 73-81

Fon Kodu: 30..18.1.2

Yer No: 20.38..13.

Mardin Koçhisar ilçesi adının Kızıltepe olarak değiştirilmesi.

 KONYA KOÇHİSAR
1

Tarih: 17/Ra/1304 (Hicrî)

Dosya No:1384

Gömlek No:129

Fon Kodu: DH.MKT.

Esbkeşan kaymakamı tarafından Koçhisar'a taşınan hükümet merkezinin eski yerine iadesi.

2

Tarih: 25/R /1304 (Hicrî)

Dosya No:1393

Gömlek No:117

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar zabıta müdürünün idaredeki acizliği sebebiyle azledilerek yerine tayin edilen Osman Efendi'nin memuriyetinin tasdik olunduğu.

3

Tarih: 27/R /1304 (Hicrî)

Dosya No:1394

Gömlek No:41

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar ile vesair münasib mahallere ilhak edilen köylere ilişkin icraat tarihinin bildirilmesi.

4

Tarih: 05/Ş /1305 (Hicrî)

Dosya No:1501

Gömlek No:56

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar kazası hükümet merkezinin, başka yere nakli için çalışan eşraftan Hacı Yusuf Ağa hakkındaki şikayet ve merkez kazanın başka yere nakledilmemesi talebi üzerine gerekenin yapılması.

5

Tarih: 09/M /1308 (Hicrî)

Dosya No:1754

Gömlek No:112

Fon Kodu: DH.MKT.

Şaki Osman'ın, avanesi ile beraber Koçhisar Memlehası'na yaklaşıp, oradaki Düyun-ı Umumiye Müdürlüğü'ne taarruz niyetinde olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgeye yeterli sayıda asker gönderildiği.

6

Tarih: 12/M /1308 (Hicrî)

Dosya No:1755

Gömlek No:131

Fon Kodu: DH.MKT.

Esbkeşan kazası merkezinin Koçhisar'a nakli üzerine, evvelce Aksaray ve Esbkeşan'a bağlı bazı karyelerin de Koçhisar'a bağlanmasının değerlendirilmesi hususunun Konya Vilayeti'ne yazıldığı.

7

Tarih: 30/B /1308 (Hicrî)

Dosya No:1818

Gömlek No:10

Fon Kodu: DH.MKT.

Esbkeşan kazası merkezi olan Koçhisar'da masraflarının tamamı eşraf ve muteberan tarafından karşılanmak üzere bir telgrafhane, yine aynı yerde taburların ikamesine mahsus olmak üzere yarısı hazine ve yarısı da eşraf ve muteberan tarafından karşılanmak üzere depo inşaası hakkında gerekenin icra ve kaza hakkında görüş istenilmesi.

8

Tarih: 21/Ş /1308 (Hicrî)

Dosya No:1824

Gömlek No:10

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar'a naklolunan Esbkeşan Kazasının bundan böyle Koçhisar olarak isimlendirilmesine ve anılmasına karar verildiği.

9

Tarih: 10/L /1308 (Hicrî)

Dosya No:1834

Gömlek No:24

Fon Kodu: DH.MKT.

Esbkeşan kazasının Koçhisar'a nakli sebebiyle bu isimle anılması ve resmi mührünün hakkettirilmesi için gereğinin ifası.

10

Tarih: 23/L /1308 (Hicrî)

Dosya No:1838

Gömlek No:26

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar ismi verilen Esbkeşan kazasında kiralanan hükümet konağı hakkında bir kayıd bulunmadığından hangi tarihte kiralandığı ve ne mikdar kira bedeli verileceği hususunda teferruatlı bilgi verilmesi.

11

Tarih: 21/B /1309 (Hicrî)

Dosya No:1924

Gömlek No:58

Fon Kodu: DH.MKT.

İnönü'nden Koçhisar'a nakl olunan Esbkeşan kazası memurları için kiralanan evin kira bedelinin tesviyesi.

12

Tarih: 06/N /1309 (Hicrî)

Dosya No:1939

Gömlek No:8

Fon Kodu: DH.MKT.

Konya'nın Koçhisar kazası adliye heyeti aleyhindeki ihbarı tahkik eden heyete harcırah verilmesi talebi.

13

Tarih: 12/S /1313 (Hicrî)

Dosya No:406

Gömlek No:73

Fon Kodu: DH.MKT.

Konya Düyun-ı Umumiye Nezareti'ne bağlı Koçhisar Tuzlası ile tuz almak için oraya gelen müşterilerin güvenliği için bir çavuş ile dört nefer tahsis edildiği, tuz hasılatının merkeze nakli için de dört jandarma neferinin görevlendirildiği.

14

Tarih: 17/Ca/1315 (Hicrî)

Dosya No:682

Gömlek No:21

Fon Kodu: A.}MKT.MHM.

Konya'ya bağlı Koçhisar kazası Kaymakamı Ali Fehmi Efendi'nin azledilerek yerine Kelkit Kaymakamı Rıfat Efendi'nin, Kelkit Kaymakamlığı'na Silvan Kaymakamı Osman Bey'in ve Silvan Kaymakamlığı'na da Selanik Vilayeti maiyyetinde bulunan Mehmed Mesud Efendi'nin tayini.

15

Tarih: 14/Ra/1316 (Hicrî)

Dosya No:20

Gömlek No:14

Fon Kodu: DH.TMIK.S..

Konya'nın genel ihtiyaçları olan nahiye teşkilatının düzenlenmesi, hapishane ve hükümet binalarının yenilenmesi, evkaf binaların tamiri, memur tayinleri ve tahsisatların ödenmesi gibi meselelerin halledilmesi için gerekli muamelenin icrası.

16

Tarih: 21/C /1317 (Hicrî)

Dosya No:2262

Gömlek No:49

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar'a gelen muhacirlerin tescillerinin yapılması için kurulan komisyon üyeleri ve halen gelmekte olan muhacirlerin yerleştirilmelerine yardımcı olacak memurların harcırahları için tahsisat istenildiği.

17

Tarih: 25/Ra/1318 (Hicrî)

Dosya No:2378

Gömlek No:38

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçgiri'nin Kırkkuyu mahallinde iskan edilen muhacirlerin tapu ve emlak kayıtlarıyla Keçiborlu'da iskan edilecek muhacirlere arazi verilmesinde görevlendirilecek şahıslara ne şekilde harcırah verileceğinin bildirilmesi.

18

Tarih: 18/Z /1318 (Hicrî)

Dosya No:2469

Gömlek No:85

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar Nahiyesi Müdürü Ahmed Efendi'nin azledilerek yerine Argıdhanı Nahiyesi sabık Müdürü Ali Şerif Efendi'nin tayini ile maaş ve harcırah işlemlerinin yapılması.

19

Tarih: 01/R /1319 (Hicrî)

Dosya No:2511

Gömlek No:70

Fon Kodu: DH.MKT.

Liş Kazası Kaymakamı Ali Efendi'nin Bitlis'e bağlı Mutki Kaymakamlığı'na veya Koçhisar Kaymakamlığı'na tayin edilebileceği.

20

Tarih: 02/R /1319 (Hicrî)

Dosya No:2511

Gömlek No:137

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar kazası dahilinde iskan ettirilen Tatar muhacirleri için inşa ettirilecek evlerden Kaymakam Ali Rıza Paşa'nın şahsi menfaat sağlamak maksadıyla yaptığı usulsüzlüklerin tahkik edilmesi.


Bugün 8 ziyaretçi (35 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=