FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Ermeni tehcirinde Çankırı

Özet

Haydarpaşa'dan trenle gönderilen yüz seksen Ermeniden bir kısmının Ayaş'ta tutuklu olarak kalmaları, yüz kadarının da Çankırı'ya sevkedilmeleri ve muhafazaları hususunda Dahiliye Nezâreti'nden Ankara Vilâyeti'ne şifre telgraf

10 C. 1333 25 Nisan 1915

DH. ŞFR, nr. 52/102

Türkçe Transkripsiyonu: PDF 112,71 KB

Belge Görüntüleri: PDF 29,85 KB

..................................................................................................................

Özet

Çankırı'ya gönderilen Torkumyan, Nargileciyan, Keropeyan, Bardizbanyan, Keçiyan, Tolayan, Karagözyan ve Komidas'ın İstanbul'a dönmelerine izin verildiğine dair Dahiliye Nezâreti'nden Kastamonu Vilâyeti'ne şifre telgraf

22 C. 1333 7 Mayıs 1915

DH. ŞFR, nr. 52/255

Türkçe Transkripsiyonu: PDF 110,17 KB

Belge Görüntüleri: PDF 15,53 KB


.................................................................................................................

Özet

Çankırı'ya uzaklaştırılanlardan Diran Kelekyan'ın İstanbul dışında Ermeni bulunmayan vilâyetlerden birinde ikamet edebileceğine dair Dahiliye Nezâreti'nden Kastamonu Vilâyeti'ne şifre telgraf

23 C. 1333 8 Mayıs 1915

DH. ŞFR, nr. 52/266

Türkçe Transkripsiyonu: PDF 108,06 KB

Belge Görüntüleri: PDF 14,46 KB


..................................................................................................................

Özet

Ayaş'ta tutuklu bulunan ve Çankırı'ya sürülen Ermenilerin isimlerini, künye ve sanatlarını İstanbul'daki ikamet yerlerini ve doğum yerlerini gösterir defterin düzenlenerek gönderilmesi hususunda Dahiliye Nezâreti'nden Ankara ve Kastamonu vilâyetlerine şifre telgraf

25 C. 1333 10 Mayıs 1915

DH. ŞFR, nr. 52/297

Türkçe Transkripsiyonu: PDF 107,60 KB

Belge Görüntüleri: PDF 14,64 KB


..................................................................................................................

Özet

Bera-yı ikamet Çankırı'ya gönderilen Ermeniler nezaretin re'y ve tensibi ile oraya sevkedilmişlerdir. Esasen kendilerinin firar etmeleri de pek muhtemel olmamakla beraber İstanbul'dan me'murin-i zabıta izamma kadar muhafazalarına itina edilmesi lüzumunun mahalline tebliği' şeklinde Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden KastamonuVilayeti'ne çekilen cevabî telgraf.

1333.C.14

DH.ŞFR 52/149 Belge No: 1

Türkçe Transkripsiyonu: doc 19,00 KB

Belge Görüntüleri: PDF 76,77 KB


.................................................................................................................

Özet

Çankırı'ya gönderilen Ermenilerin kışlada tutulmaması ve kasaba dahilinde serbest bırakılarak muhafazalarına itina edilmesine dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Kastamonu Vilayeti'ne çekilen cevabî telgraf.

1333.C.17

DH.ŞFR 52/184 Belge No: 1

Türkçe Transkripsiyonu: doc 19,50 KB

Belge Görüntüleri: PDF 65,51 KB


.................................................................................................................

Özet

"Ermeni Komiteleri hakkındaki tebligat-ı umumiye posta ile derdest-i irsaldir. Çankırı'daki Ermenilerin Türkçe yazılmak suretiyle aileleriyle olacak muhaberatı sansüre tabi tutulduktan sonra müsaade edilir." şeklinde Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Kastamonu Vilayeti'ne çekilen cevabî telgraf.

1333.C.17

DH.ŞFR 52/187 Belge No: 1

Türkçe Transkripsiyonu: doc 19,00 KB

Belge Görüntüleri: PDF 61,70 KB


.................................................................................................................

Özet

İsimleri cedvele sehven kaydedilmeyen ve Çankırı'da bulunan Ermeniler'in İstanbul'a gelmemek üzere affedildiği ve Doktor Rupen Çilingiryan'ın Vilâyette serbest olarak, ikâmeti hakkında Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti'nden Kastamonu Vilayeti'ne çekilen zeyl telgraf.

1333.L.15

DH.ŞFR 55/214 Belge No: 1

Türkçe Transkripsiyonu: doc 19,50 KB

Belge Görüntüleri: PDF 37,69 KB


.................................................................................................................

Özet

Çankırıdaki Ermeniler'den Dersaadet'e gelmek üzere aftedilen eşhasdan Vahan Altunyan Vahan Altunyan ve Ohannes Terlemezyan'ın Dersaadet'e iadelerine dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Kayseri Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.

1333.Za.9

DH.ŞFR 56/60 Belge No: 1

Türkçe Transkripsiyonu: doc 19,00 KB

Belge Görüntüleri: PDF 55,57 KB


.................................................................................................................

Özet

Çankırı'dan Dersaadet'e gelmelerine müsaade edildiği halde Ankara'dan Tarsus'un Gülek istasyonuna sevk olunan bazı Ermeniler'in Dersaadet'e iadelerine dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Adana Vilayeti'ne çekilen telgraf.

1333.Za.18

DH.ŞFR 56/196 Belge No: 1

Türkçe Transkripsiyonu: doc 19,50 KB

Belge Görüntüleri: PDF 65,70 KB

Bugün 10 ziyaretçi (13 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=